RELIÉF
 • Výrazný vrch, kopec, hřbet
 • Výrazné údolí, rokle, strž
 • Široké údolní dno, údolní niva
 • Skály, skalní věže, suťoviska
 • Výrazné meze, kamenice
 • Výrazné lomy, těžební prostory, haldy, odvaly
VODSTVO
 • Řeky
 • Potoky
 • Náhony
 • Rybníky
 • Jezera
 • Přehrady
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA, LESY
 • Lesy
 • Louky
 • Rozsáhlé plochy orné půdy
 • Vinice, sady
 • Zahrádky, zahrádkové kolonie, chatové kolonie
 • Stromořadí, aleje
 • Ladem ležící pozemky (i s náletem dřevin)
STAVBY A INFRASTRUKTURA
 • Velké objekty (nákupní centra, sklady, výroba, zemědělské areály)
 • Nadzemních vedení, věže mobil. operátorů, větrné elektrárny, fotovoltaika)
 • Hrady, tvrze, zříceniny, poutní kostely, kaple, křížové cesty
 • Drobné stavby v krajině (kaple, kříž, pomník, památník)
 • Jiné pohledově významné stavby
JINÉ VÝZNAMNÉ ČÁSTI KRAJINY
Významná a zajímavá místa v krajině
 • Místa významných rozhledů
 • Místa významných historických událostí (zaniklá tvrz, hrad, poustevna, šibeniční vrch, místo bitvy, jiné „magické“ místo)
 • Místa častých shromažďování (společenských, kulturních či sportovních či folklorních akcí - vynášení Morany, rekonstrukce bitvy ….)
 • Místa (cíl) častých vycházek
 • Místa využívaná či využitelná pro trávení volného času, rekreace, poznávání (např. archeopark, arboretum, botanická zahrada, naučná stezka, galerie v přírodě apod.)
 • Potenciálně významná místa (zatím nevyužívaná např. z důvodů špatné dostupnosti, povědomí o místě apod.)
VÝSADBY A ZATRAVNĚNÍ
 • Zalesnění
 • Výsadba doprovodných dřevin (aleje, meze, podél vodních toků a ploch)
 • Výsadba jednotlivých dřevin či skupin v pohledově významných polohách
 • Realizace biocentra či biokoridoru
 • Zatravnění
 • Protierozní opatření (travnaté pásy – průlehy, protierozní meze)
VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
 • Realizace suchého poldru
 • Realizace rybníku
 • Revitalizace – zpřírodnění vodních toků
REKULTIVACE
 • Rekultivace skládky
 • Rekultivace těžebního prostoru
 • Rekultivace brownfields
REKONSTRUKCE A OBNOVA
 • Obnova či realizace polních cest, pěšin, cyklostezek
 • Obnova významného místa (historicky významného, kulturních a společenských akcí apod.)
 • Obnova drobných sakrálních staveb (kapličky, kříže)
 • Stavby pro volný čas, rekreaci, rozvoj turistického ruchu (rozhledny, odpočívky, apod.)
 • Jiné