Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Dražíč ze dne 29.11.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29.11. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 19 .00 hodin p. Jaroslavem Moulem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Karla Koláře a p. Jaromíra Ptáka.. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Karla Koláře a p.Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 153 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Unnesení č. 154 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

INVESTICE – VODOJEM / dávkovač chlóru

_______________________________________________

 

RVS a.s. , předložila Zastupitelstvu obce Dražíč cenovou nabídku na řízení zdroje pitné vody

Dražíč: vodojem + prameniště.

Nutností je výměna vodoměru za typ s možností osazení snímačem typu OPTO, dávkovačem chlóru, instalace řídících jednotek

 

Cenová nabídka je ve výši 87 594,00 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje investici do vodojemu + prameniště.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Unnesení č. 155 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013

___________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtu pro rok 2013. Rozpočet bude vyrovnaný a to ve výši 3 305 800,00 Kč.

 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn po dobu 15 dnů ve vývěsných tabulích a na elektronické úřední desce.

Občané mohou své podněty, námitky a připomínky uplatňovat písemně do doby schválení rozpočtu Zastupitelstvem obce Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Unnesení č. 156 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3

____________________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 / 2012 ze dne 29.11.2012

______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 3 schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2012 ke dni 30.11. 2012.

 

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 157 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁVRH PROVÁĎECÍ VYHLÁŠKY obce Dražíč o likvidaci odpadů na rok 2013

________________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh prováděcí vyhlášky o likvidaci odpadů.

Tato vyhláška bude zveřejněna po dobu 15 dnů ve vývěsných tabulích obce a na elektronické úřední desce.

 

Občané mohou své podněty, námitky a připomínky uplatňovat písemně do doby schválení

Obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvem obce Dražíč.

 

Výše poplatku za likvidaci odpadů:

 

Trvale bydlící : zůstáva stejná 350,00 Kč. na osobu za rok

 

Chalupáři: navýšení o 50,00 Kč. 500,00 Kč. za nemovitost za rok

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zveřejnění Obecně závazné vyhlášky o odpadech.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 157 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

VÝPLATA MEZD ZA OBDOBÍ 12/2012

_________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výplatu mezd za měsíc prosinec 2012 do konce roku 2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 157 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NABÍDKA PRODEJE - MULTICAR

________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nabídku prodeje obecní Multicar Magnum, zájemci o koupi tohoto vozidla mohou podávat písemné žádosti do 20.12. 2012 na OÚ Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 158 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁKUP – MULTICAR / KIA

________________________________________

 

Obec Dražíč má možnost výhodného nákupu starší Multicar od firmy ČEVAK.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup Multicar.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 159 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NABÍDKA – prodej barokní kaple ve Vranově

_____________________________________________

 

Pan František Soldát nabídl k prodeji obci Dražíč, barokní kapli ve Vranově za cenu

500 000,00 Kč., kterou má ve svém soukromém vlastnictví.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje nákup barokní kaple, z důvodu vysoké finanční částky. Rekonstrukce kaple bude velice nákladná a obec si nemůže dovolit investovat, tak vysokou částku.

Jediným řešením by bylo, kdyby pan Soldát prodal kapli za symbolickou cenu, pak by se snad dalo o koupi uvažovat! Za těchto podmínek nemůžeme bohužel tuto nabídku akceptovat!

 

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 160 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST VESNICKÉHO SPOLKU O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

____________________________________________________________

 

Paní Alena Dědičová, žáda jménem Vesnického spolku Dražíč, Zastupitelstvo obce Dražíč

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění „ Adventu v Dražíči „ / jedná se o pořádání několika akcí – Mikulášská nadílka, vánoční dílničky, zpívání u stromečku /.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje poskytnurí finančního příspěvku ve výši 5 000,00 Kč.

na zajištění „ Adventu v Dražíči „

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 161 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

TISK KALENDÁŘE – zapojení do projektu POV Jihočeského kraje

_________________________________________________________________

 

Obec Sudoměřice u Bechyně zajišťuje ve spolupráci s ostatními jihočeskými obcemi roku

vydání a tisk společného kalendáře. Každá obec bude v kalendáři prezentována na 3 stranách.

Na spodní hraně stránky bude panoramatická fotografie obce, na jedné straně kalendáře budou prezentovány výsledky letošního ročníku soutěže.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zapojení obce Dražíč do projektu „ Kalendář jihočeských vesnic roku 2013 „ o jehož podporu požádala obec Sudoměřice u Bechyně v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2012.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje úhradu 3000,00 Kč. za 100 kusů těchto kalendářů.

Kalendáře dostanou občané od obce Dražíč zdarma!

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 161 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

DISKUSE:

______________________

 

Žádost členů Rybářského spolku Dražíč o možnost využití klubovny v Dražíči.

Pozvánka pí. Aleny Ddičové na akce pořádané Vesnickým spolkem v Dražíči.

Volné pobíhání psů.

Nedovolené uládání odpadů mimo sběrný dvůr! Důrazné upozornění ohledně vyhazování

odpadů na území obce Dražíč. Znečišťování životního prostředí – může být uložena pokuta za porušování vyhlášky o odpadech!

Provozní záležitosti, různé.

Konání příští veřejné schůze Zastupitelstva obce Dražíč 20.12. 2012.

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

 

p. Jaromír Pták …...............................................

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …...................................