Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 02.10.2014

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                     v Dražíči  06..10.2014  

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 02.10.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin  p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  p. Jaromíra Ptáka a p. Karla Koláře              Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a p. Pavla Koláře, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 113 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                     

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                      

 

1.Zahájení

 

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 5

- žádost o finanční příspěvek – HC Dražíč

- žádost o finanční příspěvek – Vesnický spolek

- prodej Multicar + nákup

- dopis od pí. Hošnové

- provozní záležitosti, různé

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

 

Usnesení č. 114 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2014 ze dne 30.09..2014

_______________________________________________________                                                              

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 5/2014 a schvaluje rozpočtové opatření č.5  k 30.09..2014

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 115 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK HC DRAŽÍČ

___________________________________________________                                

 

HC Dražíč žádá o finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč. na sozónu 2014 -2015.

Na činnost HC.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek – dotaci na činnost ve výši 20 000,-- Kč. / dvacet tisíc korun .

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 116 bylo schváleno.

 

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK VESNICKÝ SPOLEK

________________________________________________________                                                              

 

Vesnický spolek žádá o finanční příspěvek na akce pořádané v období Adventu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek – dotaci na činnost ve výši 10 000,-- Kč. / deset tisíc korun .

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 117 bylo schváleno.

 

 

PRODEJ MULTICAR MAGMA

____________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej Multicar Magma, přes bazar  HD Servis s.r.o.

Multicar Magma je značně zkorodovaná, opotřebená, nevhodná pro další užívání obcí Dražíč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej Multicar Magma.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 118 bylo schváleno.

 

 

NÁKUP NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU KIA  K – 2500  – valníkový sklápěč 2,5 D

____________________________________________________                                                                      

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup nákladního automobilu KIA K -2500, valníkový sklápěč, jako náhradu za vozidlo Multicar.

 

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 119 bylo schváleno.

 

 

DOPIS OD PANÍ L. HOŠNOVÉ

____________________________________

 

Paní L. Hošnová je neustálou stěžovatelkou a dopisovatelkou OÚ Dražíč, ale i ostatních státních institucí, kde si neustále na něco stěžuje! Především však na nedodržování vyhlášek a zákonů ze strany OÚ Dražíč, na zlodějské aktivity občanů Karlova a Nepomuku, krádeže dřeva, neustále uráží občany a obviňuje je ze skutků, které se nestaly a nezakládají se na pravdě! Veškeré podněty pí. Hošnové již prošetřovala Policie, dodržování vyhlášek a zákonů ze strany obce kontrola z Ministerstva Vnitra ČR z Prahy, atd. Díky paní stěžovatelce je OÚ pod neustálou kontrolou, ze strany kontrolních orgánů, ale i ze strany občanů!

Za tuto činnost a námahu paní Hošnové děkujeme!

 

Její tvrzení se nezakládají na pravdě, dělá z lidí zloděje, uráží je a z nepochopitelných důvodů

dává jejich jména do souvislosti se lží, podjatostí, neschopností, podezíravostí atd!

Toto její chování je velice podezřelé a nepochopitelné! Je vidět, že má zájem o dění v obci, leží jí na srdci finanční situace!

Zastupitelstvo obce Dražíč se nehodlá již dále zabývat nesmyslnými výmysly a podezíráním ze strany paní Hošnové! Nebude tudíž ani reagovat na její další nesmysly, které budou následovat. Dovolujeme si ji upozornit, že máme na práci daleko důležitější věci, nežli řešit její ubohé dopisy, které napíše na cár linkovaného papíru a vhodí do poštovní schránky na OÚ. Její finanční situace je asi velmi tíživá, když nemá ani na poštovní známku!

 

Občané Karlova a Nepomuku jsou rozlobeni na paní Hošnovou a nemůžeme vyloučit ani trestní oznámení ze strany občanů na tuto neustálou stěžovatelku!

Její nenávist vůči lidem je až chorobná a z toho všeho pramení její stěžovatelská vášeň!

 

Nabízí se otázka, jak chce žít paní Hošnová mezi lidmi, které nenávidí a neustále z něčeho obviňuje? Co dobrého udělala paní Hošnová pro obec Dražíč? Jakým právem uráží slušné spoluobčany?

 

Bohužel, však i takoví lidé žijí mezi námi a my se s tím musíme smířit!

Ale v žádném případě se nenecháme urážet, obviňovat a nehodláme dále tolerovat lživé výmysly a neoprávněná obvinění paní Hošnové!!!

 

 

Zastupitelstvo obce Dražíč zveřejňuje tyto řádky z důvodu reakce občanů na zaslané dopisy. Nyní skutečně chtějí občané znát pravdu, jak se Zastupitelstvo obce Dražíč zachová a jak dlouho ještě bude tolerovat paní Hošnové její urážky a výmysly!

 

Chápeme všechny občany, řešíme různé problémy, snažíme se každému vyhovět a pokud to jenom trošku jde, lidem pomoci!

Děkujeme všem občanům, kteří spolupracovali s obcí a OÚ za jejich práci a ochotu.

Když se ohlédneme zpět, můžeme říci, že se udělalo v Dražíči kus práce!

Ještě jednou velké poděkování všem občanům, zastupitelům, spolkům a všem těm lidem, kteří s obcí Dražíč spolupracovali!

 

Děkujeme!

 

3. USNESENÍ:

______________________________

 

4. DISKUSE:

______________________________

 

Poděkování pana starosty všem zastupitelům za jejich práci.

Rozloučení s panem starostou ze stran zastupitelů a občanů.

 

Pane starosto děkujeme!

Vystoupení p. Miloslava Koláře, místopředsedy ZD Nemějice. Pan Kolář všechny přítomné pozdravil jménem vedení ZD, poděkoval za dlouholetou spolupráci obce a ZD Nemějice.

Vyslovil přesvědčení, že dobrá spolupráce bude pokračovat i nadále po volbách.

 

Provozní záležitosti, různé

 

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář                           ………………………………..

                               

                                   p. Jaromír Pták                           …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč:  starosta  p. Jaroslav Moule          ….............................................