Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 03.05.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 03.05. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka.. Zapisovatelem p. Josefa Prosa. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem p. Josefa Prosa

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 118 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE DRAŽÍČ

______________________________________________________________

 

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.04.2012 pořízené hodnotící komisí rozhodl zadavatel a výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a přidělil veřejnou zakázku uchazeči :

 

RADOUŇSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Horní Skrýchov 25, 377 01

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Radouňskou vodohospodářskou společnost jako provozovatele vodovodu a kanalizace obce Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 119 bylo schváleno

 

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST – o schválení záměru vyhotovit územní studii pro rekreační výstavbu

______________________________________________________________________

 

Pan Jiří Papula žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o schválení záměru vyhotovit územní ( zastavovací ) studii pro rekreační výstavbu v lokalitě Horní lipovsko na pozemcích v jeho vlastnictví.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje v souladu s platným ÚP obce Dražíč záměr, vyhotovit územní ( zastavovací ) studii k rekreační zástavbě pozemků ve vlastnictví pana Jiřího Papuly p.č. 1583 a p.č. 1592 v k.ú. Dražíč.

Veškeré náklady spojené s pořízením studie, ponese p. Jiří Papula, jako vlastník pozemků!

Zastupitelstvo obce Dražíč bere na vědomí, že výše jmenovaného může zastupovat na základě plné moci p. Ing. Vogeltanz.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 120 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – hřiště, chodník, cesta

______________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje , aby výběrová řízení na všechny akce provedla firma

TAREKA Tábor - p. Ing. Pavel Strnad.

S firmou Tareka Tábor je velmi dobrá spolupráce a Zastupitelstvo obce Dražíč nemá důvod ke změně.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 121 bylo schváleno

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsal: p. Josef Pros

 

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................

 

p. Jaroslav Velek ….............................................

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................