Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 05.04.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 05.04. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka.. Zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 108 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Zahájení

   

 2. Informace p. starosty

  - Kácení stromů

  - Schválení závěrečného účtu

  - Sběrný dvůr

  - Žádost pí. H. Pintýřová – veřejné osvětlení ve Březí

  - Žádost připojení – p. Moule Jaroslav ml.

  - Příspěvek na MŠ v Chrášťanech

  - Příspěvek pro včelaře / nákup včelích matek

  - Žádost p. L. Špinara – přihlášení podnikání na adrese OÚ.

  - Různé

 3. Usnesení

 4. Diskuse

 5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 109 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

KÁCENÍ STROMŮ – KAŠTANŮ

____________________________________

 

Z důvodu stáří a špatného stavu stromů / kaštanů v Dražíči, rozhodlo Zastupitelstvo obce Dražíč o poražení starých stromů, jejichž stav je již nevyhovující. Ostatní stromy budou ořezány a zkráceny. Na místo poražených stromů budou vysazeny nové a mladé stromy a bude vybudován nový kamenný chodník.

Budou osloveny tři firmy, které podají závazné nabídky na provedení výše uvedených prací a z nich si vybere Zastupitelstvo obce Dražíč tu nejvýhodnější!

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ořezání, zkrácení a poražení kaštanů v Dražíči.

 

Usnesení č. 110 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

 

SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011

____________________________________________________

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

_________________________________________

 

Závěrečný účet byl zveřejněn ve vývěsných tabulích obce, po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek! Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2011.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje celoroční hospodaření obce , schvaluje závěrečný účet obce Dražíč na rok 2011 s výhradou.

 

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

_________________________________________________________________________

 

Přezkoumávání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 15.08.2011 a 09.02.2012.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumávání paní Ing. Květa Vaněčková..

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumávání ( § 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

 

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku:

Složky majetku a závazků územního celku nebyly správně oceněny / nově pořízený pozemek

/ smluvní cena, hodnota kolku /

Bude napraveno v průběhu roku 2012.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 25.

 

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2011 byla zveřejněna na internetu a ve vývěsných tabulích po dobu 15 dnů před schválením a je součástí závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2011.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2011 s výhradou. Tato zpráva je součástí závěrečného účtu za rok 2011

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

 

Výše uvedené chyby budou napraveny v průběhu roku 2012.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje přijatá opatření k nápravěc hyb!

 

Zprávu o plnění přijatých opatření zašle obec Dražíč ve stanovené lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ – JK, Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 111 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

SBĚRNÝ DVŮR

__________________________

 

Sběrný dvůr v Dražíči bude po schválení Zastupitelstvem obce Dražíč otevřen o výkendu, dle stanovených termínů a hodin.

Na ukládání odpadů bude dohlížet p. František Matoušek, který bude ve stanovené dny a hodiny na místě.

 

 

Předem bude obcí stanoveno, jaký odpad lze do sběrného dvora ukládat!

Pokud občan přiveze odpad , který do sběrného dvora nepatří, nebude mu umožněno odpad vyložit!

Obec musí dodržovat zákon o odpadech a nelze do sběrného dvora ukládat vše, tak jak tomu bylo doposud!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje otevření sběrného dvora ve stanovených termínech a hodinách. Dále schvaluje p. Františka Matouška, jako osobu pověřenou Zastupitelstvem obce Dražíč, oprávněnou rozhodovat o uložení jednotlivých druhů odpadů.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 112 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚSPORNÝCH OPATŤENÍ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč zareagovalo na žádosti občanů, aby veřejné osvětlení nebylo vypínáno a svítilo po celou noc. Staří lidé v osadách se cíti bezpečněji, když je rozsvíceno!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč revokovalo svoje rozhodnutí ze dne 14.11.2011.

Veřejné osvětlení bude ke spokojenosti občanů opět svítit po celou noc!

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 113 bylo schváleno.

 

 

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

E -ON – ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ

__________________________________________

 

Žádost o připojení elektrické přípojky do sítě – žadatel p. Moule Jaroslav ml.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje připojení elektrické přípojky do sítě

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 114 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MATEŘSKOU ŠKOLU V CHRÁŠŤANECH

___________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schválilo finanční příspěvek na rekonstrukci MŠ v Chrášťanech, která byla vytopena a vybavení bylo zničeno, při nedávné havárii vody.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek ve výši 20 000,-- Kč, který bude převeden příkazem na účet MŠ v Chrášťanech..

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 115 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO VČELAŘE

______________________________________________

 

Finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč., schválilo Zastupitelstvo obce Dražíč pro ZO ČSV

Slabčice na nákup včelích matek a na podporu včelařů.

Téměř polovona členů ZO ČSV Slabčice je z obce Dražíč. Také obec Slabčice přispívá včelařům stejnou částkou

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek pro včelaře ve výši 3 000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 116 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_____________________

 

ŽÁDOST O SOUHLAS - ADRESA PODNIKÁNÍ NA ADRESE DRAŽÍČ č. 57

___________________________________________________________________

 

Pan Libor Špinar žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o souhlas s tím, aby měl pan Špinar zápis podnikání na adrese OÚ – Dražíč č. 57. na dobu neurčitou.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje, aby měl pan Libor Špinar zápis podnikání na odrese OU Dražíč č. 57.

 

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 117 nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ

_______________________________________

 

TÁBOŘIŠŤE „ LIPOVSKO „

_____________________________

 

Zpřísnění podmínek táboření a kempování v tábořišti „ Lipovsko „.

Táboření povoleno pouze za dodržení pokynů Povodí Vltavy, které budou zveřejněny přímo v tábořišti a budou přísně kontrolovány!

Tímto žádáme všechny rekreanty o dodržování obecných zásad provozování tábořiště.

Žádné maringotky, mobilní domy a buňky nejsou považovány za obvyklý Objekt pro táboření a musí být z tábořiště odstraněny! Atd.

Obecné zásady zveřejníme také na našich vebových stránkách.

 

Rybářské závody se budou konat dne 5. května 2012 od 7.00 hodin.

Různé

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................

 

p. Jaroslav Velek ….............................................

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................