Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 13.11.2014

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                    

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 13.11.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin  p. Karlem Kolářem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Přítomno:    7 členů  zastupitelstva                  Omluveno:     0

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  pí. Hanu Dvořákovou a p. Františka Matouška.            Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Hanu Dvořákovou a p. Františka Matouška ,zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 13  bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                     

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                      

 

1.Zahájení

 

 

2. Informace paní starostky

_________________________________________________________________

 

-  Informace ohledně čerpání dotace, výběrové řízení – příprava

 -  Nabídky ohledně těžby dřeva

 -  Záměr prodeje nemovitosti č. 52 Chlum

  - POV – podání žádostí o dotace / park, rozhlas ?

  - Provozní záležitosti, různé 

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

Informace ohledně čerpání dotace – škody po povodni

___________________________________________________

 

Paní starostka přivítala na jednání Zastupitelstva obce Dražíč pana Ing. Kamila Ruckého, který připravuje administraci dotace a výběrové řízení.

Pan Ing. Kamil Rucký seznámil zastupitele a všechny přítomné se situací ohledně administrace dotace. Po úpravě a doplnění projektové dokumentace bude moci obec vypsat otevřené výběrové řízení, které může trvat delší dobu / cca. 1 až 2 měsíců, podle toho kolik se do výběrového řízení přihlásí firem.

Bude to též vyžadovat velkou spolupráci zastupitelstva. Celá akce by měla stát více jak 10 milionů Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení akce na odbahnění rybníků a opravu hrází

poškozených povodní.  

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

NABÍDKY – ohledně těžby dřeva

_____________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo 2 nabídky ohledně těžby a přibližování dřeva.

 

1. Pros Josef – nabízí lepší zhodnocení dřeva  / prodej dřeva v různých sortimentech, vyšší

                        výtěžnost, vyšší cenová nabídka za jednotlivé části / kulatina, výřezy, KPZ atd.

 

2. Pros Jaroslav – těžba dřeva v lokalitách s náletovými dřevinami

 

Houdek Josef zůstává i nadále jako těžař – mýtní těžba, atd.

 

Všichni tito zájemci se budou řídit pokyny Ing. Jaroslava Hanuse, lesního hospodáře!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výše uvedené nabídky.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      6        Proti:      0              Zdržel se:         1

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ZÁMĚR – prodeje nemovitosti č.p. 52 v Chlumu + pozemku patřícího k nemovitosti

___________________________________________________________________________

 

Sl. Renata Horáková podala žádost o prodej nemovitosti č.p. 52 v Chlumu, kterou má pronajatou rodina Horákova možná již 50 let?

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje záměr prodeje nemovitosti a zahrad.

Záměr bude zveřejněn elektronicky na úřední desce a v tištěné podobě ve vývěsných informačních tabulích obce, po dobu 15 dnů.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA – podání žádostí o dotace

___________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč připravuje žádosti o dotace z programu POV.

Žádosti je třeba zpracovat co nejdříve, aby byly dodrženy všechny stanovené termíny pro podání žádostí.

 

Ze strany zastupitelů bylo podáno několik návrhů, které budou ještě případně doplněny, bude určena priorita jednotlivých žádostí!

 

Paní starostka zmínila např:  Sběrný dvůr – rekonstrukce

                                               Mlatová cesta přes pozemek od letního pódia ke hřišti

                                               Rorhlasové zařízení – případná výměna, dle nabídek    

                                               Parkové úpravy, atd. dle námětů členů zastupitelstva

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádostí na POV minimálně na 2 akce.

Priorita žádostí bude vybrána zastupitelstvem.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

PRODEJ POZEMKU - MYSLIVCI

______________________________________________                                                  

 

V k.ú. DRAŽÍČ byla z původní parcely č. 504/5 orná půda 4484 m2, oddělena nová parcela č. 504/6 orná půda 602 m2.

Z původní parcely č. 504/5 zbyde 3882 m2., 602 m2 odešlo.

 

Na původní parcele 504/5 bude zřízeno věcné břemeno právo chůze a jízdy.

 

Prodej nemovitého majetku:              Části pozemku p.č.  504/5 orná půda 602 m2 v k.ú.

                                                           Dražíč

 

                                                           Druh pozemku – orná půda

 

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce a ve vývěsnýcch informačních tabulích obce.

 

Kupní smlouva bude vypracována p. Mgr. Lubošem Rodem a schválena na příštím jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vypracování kupní smlouvy.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ INTERNETOVÉHO TV ZPRAVODAJE

_____________________________________________________________________

 

Firma Faktor TEAM nabízí kompletní video zpravodaj na klíč, včetně moderování z virtuálního studia. Roční orientační cena při 12 dílech a základní grafice cca 99 000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce Dražíč neakceptuje tuto nabídku, týká se spíše větších obcí. Pro obec Dražíč se jeví poměrně drahá, společenských a kulturních akcí v obci, které by byly vhodné zveřejnit v TV video zpravodaji, není mnoho!

Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje nabídku zpracování internetového TV zpravodaje .

 

Výsledek hlasování:    Pro:      0      Proti:      7              Zdržel se:         0

Usnesení č. 20 nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ŽÁDOST O UZAVĚNÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

__________________________________________________________

 

Pik engineering s.r.o. žádá obec Dražíč o uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení / umístění nového kabelu NN.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje smlouvu č. 1030019873/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

KONTEJNERY – sbírka oděvů

_____________________________________

 

Kontejnery určené pro sbírku oděvů budou umístěny v obci.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje umístění kontejnerů určených pro sbírku oděvů a ošacení v obci.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

 

 

ŽÁDOST PAVLA KOLÁŘE – DISCO

____________________________________________

 

Pan Pavel Kolář žádá zastupitelstvo o povolení k uspořádání diskotéky.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje uspořádání diskotéky.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7       Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

 

4. DISKUSE:

_________________________

 

Termín příštího veřejného zasedání je stanoven na 27.11.2014.

Informace občanům, veřejná zasedání se budou konat i nadále každý poslední čtvrtek v měsíci.

Hlášení obecního rozhlasu, kontrolní hlášení vždy ve středu a to ve 12.00  a v 18.00 hodin,

pravidelná hlášení též každou středu v 18.00 hodin. Mimořádná hlášení vždy, dle potřeby!

Předání majetku bývalým starostou p. Jaroslavem Moulem se bude konat v sobotu dne 15.11.2014.

Náměty na podání žádostí POV, různé.

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: pí. Hana Dvořáková                           ………………………………..

                               

                                   p.  František Matoušek                      …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč:  starostka  pí. Alena Dědičová                   ….............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dražíči dne: 14.11.2014

 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.11.2014

Sejmuto         :