Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 15.04.2010

 

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 15.04. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč

___________________________________________________________________________

 Přítomni:

______________

 Jaroslav Moule, Alena Dědičová, Karel Kolář, Josef Pros, Václav Zunt

 Omluveni:

____________________________

 Ing. Alena Šumpelová, Jan Záveský

 PROGRAM:

______________________

 

1. ZAHÁJENÍ

       2. INFORMACE P. STAROSTY

3. USNESENÍ

4. DISKUSE

5. ZÁVĚR

 

1. ZAHÁJENÍ

____________________________

Zasedání zahájila pí. Alena Dědičová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Václava Zunta. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.

2. INFORMACE P. STAROSTY:

_____________________________________________

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – otevírání obálek

___________________________________________

Za účelem výběru firmy na výkon technického dozoru a zadavatelské činnosti „ Kanalizace a ČOV obce Dražíč „ byli obesláni zástupci 3 firem, aby podali své nabídky.

 

  1. Firma TAREKA nabídka v ceně 270 000,00 Kč.

  2. Ing. Zdeněk Kamarýt 282 000,00 Kč.

  3. Ing. František Sedláček 298 800,00 Kč.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu TAREKA Tábor s nejnižší nabídkou 270 000,00 Kč.

 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 NÁVRH KALKULACE NÁKLADŮ NA PITNOU VODU

_________________________________________________________

 Firma RVS a.s. Horní Skrýchov předložila Zastupitelstvu obce Dražíč návrh kalkulace nákladů na pitnou vodu.

Dále pak návrh smlouvy o nájmu vodovodní sítě pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Dražíč za účelem jeho správy a provozování na 5 let.

 Cena pitné vody by byla dvousložková :

 456 Kč., za rok na jedno odběrné místo a 31,00 Kč., za 1 m3 pitné vody

 Tato nabídka je výhodnější, než nabídka od firmy VaK Tábor.

Z tohoto důvodu vstoupí obec Dražíč do jednání s firmou RVS a.s.., a bude podporovat uzavření smlouvy.

 Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nabídku od firmy RVS a.s. Horní Skrýchov.

 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 PŘIJETÍ DARU – pozemku od rodiny H +K, spoluvlastníků stp. č. 49

_______________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přijetí daru od spoluvlastníků stp. č. 49.

 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

  ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU

_____________________________________

 Pan P.S, žádá o koupi pozemku p.č. 1687/1, 1687/2 v k.ú. Dražíč o celkové výměře 478 m2.

Jedná se o stráň / ostatní plochu – neplodnou půdu za domem č.p. 66 v obci Dražíč.

 Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej pozemku p.č. 1687/1 , 1687/2 v k.ú. Dražíč o celkové výměře 478 m2.

 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

  

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

_________________________________________

Závěrečný účet byl zveřejněn ve vývěsných tabulích obce, po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek! Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2009.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje celoroční hospodaření obce , schvaluje závěrečný účet obce Dražíč na rok 2009 s výhradou.

Schváleno dne : 15.04. 2010

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Viz:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009

_________________________________________________________________________

Přezkoumávání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 28.07.2009, 18.02.2010.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumávání paní Ing. Dagmar Koukolová.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumávání ( § 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2009 byla projednána a bude zveřejněna na internetu a ve vývěsných tabulích po dobu 15 dnů, bude součástí závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2009.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Výše uvedené chyby budou napraveny 1) s okamžitou platností a 2) v průběhu roku.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje přijatá opatření k nápravě obou chyb!

Zprávu o plnění přijatých opatření zaslala obec Dražíč ve stanovené lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ – JK, Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

NABÍDKY – ZPRACOVÁNÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU

________________________________________________________________

Zájemci o zpracování LHP pro obec Dražíč, zaslali své nabídky.

Zastupitelstvo obce Dražíč vybíralo ze tří nabídek:

 

  1. LESPROJEKT východní Čechy, s.r.o. Hradec Králové

 

  1. LESINFO, a.s. České Budějovice

 

      3. HaJ, sdružení pro lesotechnické služby Písek

Zastupitelstvo obce schválilo HaJ, sdružení pro lesotechnické služby, p. Ing. Vladimíra Jablonského. Tato firma bude oslovena, aby zpracovala návrh smlouvy na zpracování

LHP na období 2011 – 2020 na lesních pozemcích obce Dražíč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K PŘEKOPU KOMUNIKACE

_______________________________________________________________

Pan J.K., žádá o vydání souhlasu k překopu komunikace ke garáži na pozemku stavební parcela č.3 v k.ú. Dražíč, kde by chtěl realizovat přípojku elektrické instalace. Odborné práce by provedla firma SETERN.

 Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje provedení překopu komunikace, neboť se jedná o nový povrch komunikace a z tohoto důvodu nepovolujeme její překop.

 Pokud bude mít pan J:K. zájem musí zvolit jiný způsob provedení, který by nenarušil povrch komunikace.

 Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0

 

 3. USNESENÍ č. 4 ze dne 15.04. 2010

_______________________________________

 Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje:

 

  1. Firmu TAREKA Tábor na výkon technického dozoru a zadavatelské činnosti

  2. Nabídku firmy RVS a.s. Horní Skrýchov - cenová kalkulace pitné vody, návr smlouvy o nájmu vodovodní sítě.

 

     3. Přijetí daru – pozemku od rodiny H + K, spoluvlastníků stp. č. 49

     4. Závěrečný účet za rok 2009 s výhradou

     5. HaJ sdružení pro lesotechnické služby, jako zpracovatele LHP

 Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje:

 

 1.  Žádost pana J.K, o vydání souhlasu k překopu komunikace

 

 4.  DISKUSE

________________________

Hasičárna Karlov - opět nehorázný nepořádek, nutnost zjednání urychlené nápravy!

Dohledem nad udržováním pořádku, úklidem a celkovým děním v klubovně a okolí, atd., byl pověřen pan M.H., z Karlova.

Poděkování hokejistům HC Dražíč za reprezentaci obce Dražíč. Celkově obsadili druhé místo, gratulace od pana starosty a Zastupitelstva obce Dražíč.

Provozní záležitosti, různé.

 

*********************************************************************

Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2010

p. Lhotecký František, Koudelka Josef 60 let

p. Černý Jaroslav 65 let

pí. Bečková Marie      70 let

     Růžičková Anna    90 let

     Kabelová Josefa   98 let

 Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

 **************************************************************************

 5. ZÁVĚR:

_______________________________

 Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 Zapsala: pí. Jana Bambasová

 Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

                                     p. Václav Zunt .................................................

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................