Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 17.12.2009

 

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 17.12. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč

___________________________________________________________________________

 

Přítomni:

______________

 

Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Karel Kolář, Josef Pros, Václav Zunt, Alena Dědičová a Jan Záveský

 

PROGRAM:

______________________

 

1. ZAHÁJENÍ

2. INFORMACE P. STAROSTY

3. USNESENÍ

4. DISKUSE

5. ZÁVĚR

 

 

1. ZAHÁJENÍ

____________________________

 

Zasedání zahájila pí. Ing. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Jana Záveského. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.

 

 

2. INFORMACE P. STAROSTY:

_____________________________________________

 

 

ROZPOČET OBCE DRAŽÍČ NA ROK 2010

_______________________________________________

 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn ve všech vývěsných tabulích a na webových stránkách obce, po dobu 30 dnů a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet obce Dražíč na rok 2010, jako vyrovnaný ve výši 4 039 500,00 Kč.

 

 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdražel se: 0

 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 k 31.12. 2009

__________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č.4. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní objem rozpočtu.

 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

VÝPLATA MEZD ZA MĚSÍC 12/2009

____________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výplatu mezd za měsíc prosinec do 31.12. 2009

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

JMENOVÁNÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje členy inventarizační komise:

 

p. Josef Jaroš / předseda

p. Karel Kolář

pí. Jana Bambasová

 

Příkaz k provedení inventury vydá pan starosta Jaroslav Moule. Termín provedení inventury je stanoven od 28.12.2009 do 07.01.2010

 

S výsledky inventury seznámí členové inventarizační komise, jak pana starostu obce, tak i Zastupitelstvo obce Dražíč.

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

DOTACE – cesta Nepomuk - Borovany

____________________________________________

 

Obec Dražíč obdržela dotaci ve výši 3 800 000,00 na rekonstrukci cesty Nepomuk – Borovany, která bude provedena v první polovině roku 2010. Dva roky již žádala obec peníze na tuto rekonstrukci, bohužel neúspěšně až teprve v prosinci 2009, obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsme tomu všichni velice rádi, že se už konečně podaří cestu opravit a bude sloužit všem ku prospěchu!

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOST O PRONÁJEM RYBNÍKA V KARLOVĚ

__________________________________________________

 

Pan Pavel Růžička žádá o pronájem rybníka v obci Karlov – Nepomuk.

Zastupitelstvo obce Dražíč vítá zájem pana Pavla Růžičky a schvaluje pronájem rybníka.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pronájem rybníka.

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

________________________________________

 

Pan starosta veřejně poděkoval za spolupráci SDH Dražíč, MS Chlum Dražíč, Vesnickému spolku, ZD Nemějice a všem občanům, kteří se podíleli na přípravě akcí pořádaných obcí Dražíč.

Zvlášní poděkování bylo adresováno ženám, hasičkám za jejich činnost, přípravu a realizaci akcí pro děti.

Velké poděkování všem, kteří pomohli a zapojili se do práce.

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM OBCE

_______________________________________________

 

Poděkování pana starosty patřilo také zaměstnancům obce za jejich práci!

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANU STAROSTOVI

____________________________________________

 

Pan Karel Kolář poděkoval panu starostovi, jménem Zastupitelstva obce Dražíč, jménem

všech spolků a také občanů, za jeho práci a popřál mu hodně zdraví a úspěšný nový rok 2010.

 

  1. USNESENÍ:

__________________________

 

ZASTUPITELSTVO OBCE DRAŽÍČ SCHVALUJE:

 

  1. Rozpočet obce Dražíč na rok 2010

  2. Rozpočtové opatření č. 4

  3. Výplatu mezd za prosinec do 31.12.2009

  4. Inventurní komisi a termín uskutečnění inventur

  5. Pronájem rybníku v Karlově p. Pavlu Růžičkovi

 

 

 

 

 

 

4. DISKUSE :

_____________________________________

 

V diskusi vystoupil pan František Pileček, který poděkoval panu starostovi za svojí osobu a popřál mu hodně úspěchů v novém roce.

Pan starosta informoval přítomné o svozu odpadů o svátcích a v příštím roce.

Provozní záležitosti, různé!

 

*********************************************************************

Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci listopadu a prosinci 2009

 

pí: Čadová Vlasta 80. let

pí. Koutská Barbora 94. let

 

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

 

***************************************************************************

 

5. ZÁVĚR:

_______________________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

p. Jan Záveský .................................................

 

 

 

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................