Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 18.12.2014

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                    

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 18.12.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin  p. Karlem Kolářem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Přítomno:    7 členů  zastupitelstva                  Omluveno:     0

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a p. Jaroslava Prosa.          Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a p. Jaroslava Prosa.. ,Zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                     

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

Schválení programu:

________________________                                                                                                      

 

1.Zahájení

 

 

2. Informace paní starostky

_________________________________________________________________

 

-   Žádost o poražení topolů, žádost o zakrácení větví lip ve Vranově

 -  Výpočet cen vodného a točného na rok 2015

 -  Záměr nákupu kalendářů na rok 2016 – zapojení do projektu

 - Umístění sochy vojína na předem určeném místě ve Vranově

 - SÚS – Propustek Nepomuk

 - PIK enginnering – kabelové vedení

 - Žádost p. Ing. J.H., o proplácení ujetých kilometrů – nafta

 - Lesní hospodářství / pravidla, žádost, ceník, zadávací list

 - Rozpočet na rok 2015

 - Nahlášení jmen oddávajících a místa případného svatebního obřadu

 - Provozní záležitosti, různé 

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

ŽADOST p. VZ. O PORAŽENÍ TOPOLŮ

Pan V.Z. žádá zastupitelstvo obce o povolení pokácení topolů na obecním pozemku u zámecké zdi. Jedná se o dva topoly, které brání v růstu bříze.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pokácení topolů.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

ŽADOST O ZAKRÁCENÍ VĚTVÍ LIP VE VRANOVĚ

Pan J.M., žádá zastupitelstvo obce o zakrácení větví lip ve Vranově, ohledně bezpečnosti jeho nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje tuto žádost, musí se však obrátit na firmu, která má oprávnění tyto práce provádět! O dalším postupu bude p. J.M. informovat.

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 VÝPOČET CEN VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2015

RVS, a.s. Jindřichův Hradec mírně navýšila ceny vodného a stočného na rok 2015.

Cena vodného:  35,72 Kč.

Cena stočného:  42,08 Kč.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje cenu vodného a točného na rok 2015 v uvedené výši.

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________                                                                                                     

 

ZÁMĚR ZAPOJENÍ DO PROJEKTU – Kalendáře na rok 2016

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zapojení obce do projektu na pořízení kalendářů pro obce, které vyhrály v soutěži Vesnice roku.

Obec Dražíč musí dodat přehled akcí v roce 2016 a několik hezkých fotografií, které by chtěla prezentovat v kalendáři. Počet výtisků kalendářů bude zase cca. 100 kusů.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________                                                                                                    

 

UMÍSTĚNÍ SOCHY VE VRANOVĚ                                             

 

Žádost o umístění sochy vojína ve Vranově byla projednána s tím, že bude vybráno vhodné místo, kde by mohla být socha postavena.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

________________________                                                                                                    

 

SÚS – PROPUSTEK NEPOMUK

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zábor o rozsahu 323 m2 v obci Karlov – Nepomuk

v době opravy a případný odprodej části pozemku.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

KABELOVÉ VEDENÍ – PIK

 

PIK enginnering zaslala řešení č. 2, návrh trasy kabelového vedení ke stavbě p. H. v Dražíči.

Návrh trasy, vyjádření občanů, plánovaná schůzka s občany na začátku roku 2015.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh řešení č.2

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 35 bylo schváleno.

 

 

ŽÁDOST p. ING. J.H o proplácení ujetých kilometrů - les

 

Pan Ing. žádá zastupitelstvo obce o proplácení ujetých kilometrů  - les.

Povede knihu jízd a ujeté kilometry mu budou propláceny.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – hospodaření v lesích, prodej dřeva, pravidla atd.

 

Obec Dražíč stanovila pravidla ohledně prodeje palivového dřeva.

Ceník, žádost, zadávací list atd. vše je zveřejněno na webových stránkách obce a v informačních tabulích, dále pak k nahlédnutí na OÚ.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pravidla, ceníky, zadávací listy, žádost a ostatní materiály, týkající se hospodaření v lesích.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČET OBCE DRAŽÍČ NA ROK 2015

 

 

Návrh rozpočtu obce Dražíč na rok 2015 byl zveřejněn po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce a v informačních tabulích. Nebylo k němu vzneseno žádných připomínek z řad občanů ani zastupitelů obce.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný, ve výši 12.040 000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________

 

Městský úřad Týn nad Vltavou oslovil paní starostku s možností oddávání novomanželů

přímo v obci Dražíč, případně v jejím okolí. Bylo by nutné nahlásit jména oddávajících a místo, kde by se mohl svatební obřad konat.

Zatím hledáme vhodné místo, kde by se mohl obřad v Dražíči konat!

 

4. DISKUSE:

___________________

 

Do diskuse se jako první přihlásil p. J.M., který poděkoval pí. starostce za pozvání a popřál všem zastupitelům, ale také všem občanům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku.

Též paní starostka poděkovala všem občanům za spolupráci, hlavně pak zastupitelům popřála hlavně hodně pracovních úspěchů do nového roku, poděkovala za spolupráci bývalému panu starostovi a popřála všem hlavně hodně zdraví, štěstí a dobré pohody a šťastné vykročení do roku 2015.

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkovala paní starostka všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin, poté bylo podáno malé občerstvení.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Jaromír Pták                               ………………………………..

                                 

                                   p. Jaroslav Pros                              …................................................

 

 

Za obec Dražíč:  starostka  pí. Alena Dědičová                ….............................................  

 

V Dražíči dne: 22.12.2014

 

Vyvěšeno dne: 22.12.2014

 

Sejmuto         :