Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 20.12.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 20.12. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 19 .00 hodin p. Jaroslavem Moulem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Karla Koláře a pí. Alenu Dědičovou. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Karla Koláře a pí. Alenu Dědičovou, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 162 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Unnesení č. 163 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

_______________________

 

Obecně závazná vyhláška č .5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.5/2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Unnesení č. 164 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČET OBCE DRAŽÍČ PRO ROK 2013

__________________________________________________

 

Návrh rozpočtu obce Dražíč byl zveřejněn po dobu 15 dnů od jeho projednávání.

K tomuto návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek. Rozpočet obce Dražíč byl schválen jako vyrovnaný ve výši 3 305 800,00 Kč.

Přílohou zápisu bude schválený rozpočet pro rok 2013.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet obce pro rok 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Unnesení č. 165 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 / 2012 ze dne 20.12.2012

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 4, schvaluje rozpočtové opatření č. 4 / 2012 ke dni 31.12. 2012.

 

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 166 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Firma A.S.A. - DODATEK č. 13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

___________________________________________________________________

 

Od data účinnosti tohoto dodatku 1.1.2013 se na základě dohody smluvních stran mění dále uvedené části smlouvy, které jsou uvedeny v novém znění následně:/ Vše vyřešeno Dodatkem

č. 13 „ Smlouvy o poskytování služeb.“

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č. 13 „ Smlouvy o poskytování služeb „

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 167 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

RVS a.s. - ZMĚNA CEN PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ – 2013

____________________________________________________________

 

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Horní Skrýchov zvýšila ceny vodného

a stočného od 1.1.2013 o 2,9 % u vodného a 2,3 % u stočného.

 

Platba za vodné a stočné bude na základě obecně závazné vyhlášky uplatňována ve dvousložkové formě.

 

Vodné: 28,02 Kč. s DPH + Stočné 33,69 Kč. s DPH

 

Celkem: 61.71 Kč. s DPH. = pohyblivá složka v Kč./m3

 

 

Celkem: 763,75 Kč. s DPH = pevná složka Kč./ vodoměr / rok

 

Vodné: 364,25 Kč. s DPH + Stočné 399,50 s DPH

 

Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů je 34,84 Kč./m3 včetně DPH 40,94 Kč. /m3.

DPH je uplatněno ve výši 17,5 % dle zákona č. 526/1990, §13.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje změnu cen pro vodné a stočné od 1.1.2013

 

Roční nájemné placené obci Dražíč firmou RVS = 20 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 168 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

_______________________

 

UDĚLENÍ PLNÉ MOCI p. STAROSTOVI

___________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje plnou moc pro starostu, pana Jaroslava Mouleho, aby zastupoval obec Dražíč na Valné hromadě HS Dražíč a zmocňuje ho k hlasování.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 169 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PŘÍSPĚVEK NA VARHANY – kostel v CHrášťanech

____________________________________________________

 

Pan Karel Sádlo, jáhen farnosti v Chrášťanech žádá obec Dražíč o příspěvek na varhany v kostele v Chrášťanech.

 

Obec Dražíč finančně přisívala na nové kostelní varhany již v loňském roce, přesto schvalije

Zastupitelstvo obce Dražíč finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 170 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTURY

__________________________________________

 

Starosta obce Jaroslav Moule, dává tímto příkaz předsedovi inventarizační komise k provedení inventury. Termín provedení inventury stanoví od 30.12.2012 do 16.01.2013.

S výsledky inventury seznámí členové inventarizační komise Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje termín provedení inventur od 30.12.2012 do 16.01.2013.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 171 bylo schváleno.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

_____________________________________

 

Pan starosta veřejně poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům, členům komisí, hasičům, myslivcům, spolkům a sdružením, ale také všem občanům za jejich práci a popřál všem hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2013.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

DISKUSE:

______________________

 

Paní Alena Dědičová poděkovala panu starostovi a Zastupitelstvu obce Dražíč za podporu

Vesnického spolku Dražíč, zároveň pozvala všechny občany na budoucí akce pořádané tímto spolkem.

Pan Karel Kolář též děkoval panu starostovi za podporu hasičů a za celoroční spolupráci SDH Dražíč s obcí. .

Pan Ladislav Kozibrátka děkoval za možnost zaměstnání u obce a popřál panu starostovi vše nejlepší k narozeninám.

Občané diskutovali ohledně cen za vodné a stočné v roce 2013.

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

 

pí. Alena Dědičová …...............................................

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …...................................