Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 21.08.2012

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 21.08. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 19 .00 hodin p. Jaroslavem Moulem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Ja romíra Ptáka a p.Jaroslava Velka. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Jaromíra Ptáka a p.Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 143 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

SCHVÁLENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / chodník, cesta do Chrášťan

__________________________________________________________________

 

Na základě nejvýhodnější nabídhy schvaluje Zastupitelstvo obce Dražíč firmu Š + H

Bohunice.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 144 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

SMLOUVA O DÍLO NA VÝŠE UVEDENOU AKCI / chodník, cesta

_______________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Smlouvu o dílo na „ Úpravu chodníků a opravu spodní cestyv obci Dražíč.“

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 145 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

DODATEK č. 1 – SMLOUVA O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ VODOVODU A ČISTIČKY

________________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č.1 – Smlouvy o nájmua provozování vodovodu a čističky.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 146 bylo schváleno

 

 

DODATEK SMLOUVY – FIRMA A.S.A.

_________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek – Smlouvy o sběru a likvidaci odpadů – navýšení počtu popelnic na 1 svoz = 75. ks. popelnic

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 147 bylo schváleno

 

 

DISKUSE:

______________________

 

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Jaromír Pták …..............................................

 

 

p. Jaroslav Velek ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................