Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 23.02.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 23.02. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluveni:

_______________

p. Jaromír Pták

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a pí. Alenu Dědičovou. Zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Karla Koláře a pí. Alenu Dědičovou, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 101 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

 

  1. Výběrové řízení – zrušení

  2. Vyhlášení nového výběrového řízení na provozovatele vodovodu a ČOV

  3. Dotace od SZIF na ČOV

  4. Pronájem hospody - Smlouva s p. Pavlem Kolářem

  5. Výkup pozemků – stavba víceúčelového hřiště

  6. Úřad práce – podmínky zaměstnání uchazečů evidovaných na ÚP

  7. Provozní záležitosti – různé

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 102 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

_______________________________________

 

Na základě předložených podkladů pro výběrové řízení, nebyla komise schopna vybrat jednoho provozovatele, který by splňoval všechny naše požadavky! Nebylo možné oběktivně posoudit jednotlivé nabídky, jelikož jejich parametry se značně lišily. Ani po výzvě na upřesnění a doplnění jednotlivých nabídek, nebylo možné dojít k jednotnému závěru!

Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zastaveno a zrušeno.

Z tohoto titulu bude vyhlášeno nové výběrové řízení, které bude provádět jiná firma, aby bylo zabráněno důvodu podjatosti v zadávání výběrového řízení!

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 103 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

___________________________________

 

Zastupitelsto obce Dražíč vyhlašuje nové výběrové řízení, na provoz vodovodu a ČOV v obci Dražíč a dále pak výběrové řízení na výstavbu víceúčelového hřiště, chodníků a cesty do Chrášťan

 

Členy výběrové komise byli jmenováni zastupitelé:

 

p. Karel Kolář, Jaroslav Velek / provoz vodovodu

p. Jan Záveský, Alena Dědičová / hřiště, cesta, chodníky

p. Moule Jaroslav / náhradník čl. výběrové komise

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vyhlášení nových výběrových řízení na výše uvedené akce. Dále schvaluje členy z řad zastupitelů, jako členy výběrových komisí + náhradníka..

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 104 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

DOTACE OD SZIF ČR

________________________________________

 

Na základě rozhodnutí o přislíbené dotaci od SZIF ČR po ukončení stavby ČOV a jejím zdárném uvedení do provozu, následném vyúčtování a splnění všech podmínek pro příjem dotace, by tato dotace měla být vyplacena obci Dražíč, nejpozději do dvou měsíců od poslední

provedené kontroly pracovníky SZIF, která proběhla 23.02.2012.

Obec splnila všechny požadavky a podmínky, které byly smluvně stanoveny a po všech provedených kontrolách, jak technických, tak ekonomických, bylo doporučeno vyplacení dotace a veškerá agenda byla postoupena na SZIF ČR do Prahy.

Nyní již obec netrpělivě čeká na příjem dotace, aby ji obratem poukázala České spořitelně a.s. na úhradu překlenovacího úvěru

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční vypořádání dotace a splátku překlenovacího úvěru.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 105 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – pronájem Dražíčské hospody

__________________________________________________

 

Zájemci o pronájem Dražíčské hospody mohli podávat své nabídky do 23.02. 2012.

Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo pouze jednu nabídku a to od p. Pavla Koláře, stávajícího nájemce Dražíčské hospody.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nabídku na pronájem Dražíčské hospody a nemá žádných námitek k úrovni poskytovaných služeb. Výše nájemného se zatím nemění.

S p. Pavlem Kolářem bude uzavřena nová nájemní smlouva od 01.03. 2012 na dobu 5 let.

Se službami p. Pavla Koláře jsou občané i ostatní návštěvníci a turisté spokojeni a Dražíčskou hospodu nám mnozí závidí, neboť tak čistou, upravenou a v moderním trendu vedenou hospodu, nemají ani v některých městech

Za to patří p. Pavlu Kolářovi velké poděkování a to nejen za služby, ale i za spolupráci s obcí!

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 106 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

VÝKUP POZEMKŮ

____________________________

 

Obec Dražíč, aby mohla začít s výstavbou nového hřiště, musí vykoupit pozemky, na kterých bude stavba umístěna + přilehlé pozemky, které budou nějak dotčeny stavbou.

Konkrétní pozemky, kterých se toto bude týkat, zveřejníme později, ale majitelé těchto pozemků již byli vyrozumněni a souhlasí s prodejem, případně se směnou pozemků.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výkup pozemků, ve vyjímečných případech směnu pozemků.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 106 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

 

ÚŘAD PRÁCE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – možnost zaměstnání uchazečů

_______________________________________________________________________

 

Obec Dražíč i nadále spolupracuje s ÚP v Českých Budějovicích.

Obec má zřízenou veřejnou službu. Uchazeči o zaměstnání musí odpracovat 20 hodin týdně, aby splnili požadavky na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Tito lidé budou pro obec pracovat bez náhrady mzdy, pouze obec musí tyto uchazeče pojistit na svoje náklady. ÚP poté vynaložené finanční prostředky obci vrátí.

 

Co se týče dlouhodobějšího zaměstnání uchazečů, nejdéle však na 6 měsíců, splňuje tyto podmínky pouze p. František Pileček, neboť splňuje podmínku dovršení 55 let věku + pobírání částečného invalidního důchodu. O ostatních uchazečích bude obec s ÚP i nadále jednat.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přijetí p. F. Pilečka na dohodu, která bude uzavřena s ÚP

na dobu určitou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 107 bylo schváleno.

 

 

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ

_______________________________________

 

Informace ke zrušenému výběrovému řízení – p. Velek a p. Kolář

Výkup a směna pozemků – cena, podmínky atd.

 

Pozvánka pí. Aleny Dědičové na 17.03. 2012 – Slavnostní setkání u příležitosti MDŽ, posezení členů Vesnického spolku, volná zábava + občerstvení.

 

Zahájení činnosti rybářského spolku – lov pstruhů na dírkách, informace o prodeji povolenek

na rok 2012 a ostatní záležitosti vyřizuje p. František Matoušek, Dražíč č.p. 24, mobil:728 313 585.. Případní zájemci se mohou hlásit přímo u něho, neboť obec již tyto povolenky vydávat nebude!

 

Různé

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

pí. Alena Dědičová ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................