Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 24.02.2011

 

Obec Dražíč
Zastupitelstvo obce Dražíč
 
 
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 24.02. 2010, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin místostarostou obce Janem Záveským., dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a pí .Alenu Dědičovou, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a pí. Alenu Dědičovou, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
 
Poté předal slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.
 
 
Schválení programu:
________________________
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:
 
  1. LHP, informace, plat p. Hanuse
  2. Smlouva o věcném břemeni – E-ON
  3. Žádost o snížení nájemného – T – Mobile
  4. Varianty plateb – ceny vodného ČEVAK do konce roku 2011
  5. Zvýšení tarifní platové třídy pí, účetní
  6. Odpadové hospodářství – ceny plastových pytlů
  7. Provozní záležitosti - různé
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení
_________________________
LHP, INFORMACE O HOSPOD. V LESÍCH, ZVÝŠENÍ ODMĚNY P. HANUSE
_____________________________________________________________________
Informace o hospodaření v lesích přednesl, dle info. p. Jaroslava Hanuse, pan starosta.
Obec Dražíč si nechala zpracovat nový LHP, platný na dobu 10 let. Plán zhotovila firma HaJ Písek p. Jablonského. V současné době je plán odeslán na KÚ – JK, odbor vodního
a lesního hospodářství, kde čeká na schválení.
Vzhledem k tomu, že se obec Dražíč stala od ledna plátcem DPH, nebude již panu Hanusovi
proplácet účty za naftu / 40 litrů nafty měsíčně.
Zastupitelstvo obce Dražíč rozhodlo o zvýšení odměny p. Hanusovi o 1 000,00 Kč. měsíčně, za lesnicko – technické služby, jako kompenzaci za naftu..
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zvýšení odměny p. Bc. Jaroslava Hanuse o 1 000,00 Kč.
měsíčně.
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení
_____________________________
SMLOUVA O VĚCNÉM BŘEMENU MEZI OBCÍ DRAŽÍČ A FIRMOU E-ON.
______________________________________________________________________ Obec Dražíč uzavřela smlouvu o věcném břemeniu s firmou E-ON, ohledně přípojky elektrické energie p. Jaroslava Matušky ve Vranově.
 
Zastupitelsto obce Dražíč schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s firmou E-ON.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
. Návrh usnesení
_____________________________
ŽÁDOST O SNÍŽENÍ NÁJEMNÉHO – T Mobile
______________________________________________
 
T – Mobile Czech Republik žádá obec Dražíč o snížení nájemného o 30%.
 
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje snížení nájemného !
 
Usnesení č. 31 nebylo schváleno.
 
Návrh usnesení
_____________________________
 
ČEVAK – VARIANTY PLATEB VODNÉHO DO KONCE ROKU 2011
__________________________________________________________________
 
Firma ČEVAK nabízí obci Dražíč 3 varianty plateb vodného do konce roku 2011.
Zastupitelstvo obce Dražíč rozhodlo o výběru platby ve výši 540,00 Kč. paušál + 44,84
Kč./m3. Tato kalkulace dvousložkové ceny se jevila jako nejvýhodnější pro občany.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje kalkulaci dvousložkové ceny vodného, pohyblivá složka
vodného ve výši 44,84 Kč., s DPH za 1 m3. Pevná složka bez DPH 540,00 Kč. Tato kalkulace bude platná do konce roku 2011.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení
_____________________________
 
ZVÝŠENÍ TARIFNÍ PLATOVÉ TŘÍDY pí. J. Bambasové
________________________________________________________
 
Zvýšení tarifní mzdové třídy a mzdového stupně s účinností od 1.2.2011.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zvýšení tarifní platové třídy pí. J. Bambasové.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
 
 
 
Návrh usnesení
_____________________________
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – ceny plastových pytlů
_________________________________________________
 
Firma A.S.A., zpoplatnila plastové pytle, od ledna 2011 musí obec plastové pytle na plasty a tetrapacky platit, cena 1 ks., plastového pytle je 5,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Dražíč rozhodlo, že pro tento rok bude platit pytle obec a v příštím roce bude muset zvýšit poplatek za svoz a likvidaci odpadů.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje, že platby za plastové pytle v roce 2011 bude hradit obec.
 
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení
_____________________________
 
ŽÁDOST P. MATUŠKY O ODSTRANĚNÍ PŘEROSTLÉHO STROMU – LÍPY
_________________________________________________________________
 
Pan Jaroslav Matuška žádá zastupitelstvo obce Dražíč o povolení skácení přerostlého stromu
lípy ve Vranově.
 
Žádost bude předána k vyřešení na MěÚ do Týna.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje předání této žádosti na MěÚ Týn nad Vltavou.
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
 
 
 
ZÁVĚR:
_________________
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
 
Zapsala: pí. Jana Bambasová
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí. Alena Dědičová …..............................................
 
p. Josef Pros ….............................................
 
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................