Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 24.04.2014

Zápis

 

 

 

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                     v Dražíči  30.04.2014 

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 24.04.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin  p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a p. Karla Koláře.                Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka, p. Karla   Koláře, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 91 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                    

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

- regionální vysílání – reportáže za úplatu

- rekonstrukce pomníkůl

-závěrečný účet

- rozpočtová změna

- žádost p. Matušky o pronájem pozemku

- zpomalovač rychlosti

- výsadba stromů a keřů – park

- žádost . mladí hasiči Chrášťany

- provozní záležitosti, různé

 

3. Usnesení

4: Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 92 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

REGIONÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ

______________________________________                                                                                                

 

Regionální TV nabídla obci Dražíč možnost natočení reportáží o obci, dění v obci atd. za úplatu. Obec Dražíč zatím  nezvažuje využití této nabídky.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč neschvaluje tuto nabídku.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      0        Proti:      7             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 93 nebylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

REKONSTRUKCE POMNÍKŮ

_________________________________                                                                                                    

 

Pomníky v obci Dražíč byly zrekonstruovány a jsou opět zase jako nové.

Rekonstrukce dvou pomníků stála obec 70.000,00 Kč.

 

Zastrupitelstvo obce Dražíč schvaluje rekonstrukci pomníků v obci.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 94 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DRAŽÍČ ZA ROK 2013

_____________________________________________________                                                        

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Závěrečný účet obce  Dražíč za rok 2013 s výhradou.

Při projednávání závěrečného účtu bylo přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2013

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 15.01.2015.

Závěrečný účet obce Dražíč byl zveřejněn elektronicky a také ve vývěsných tabulích obce po dobu 15. dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu obce Dražíč a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2013 je i Zpráva o přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2013

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 95 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2014 ze dne 24.04.2014

_______________________________________________________                                                             

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 2/2014 a schvaluje rozpočtové opatření k 30.04.2014

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 96 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ŽÁDOST p. J. MATUŠKY O PRONÁJEM POZEMKU

_______________________________________________________                                                              

 

Pan Jaroslav Matuška žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o pronájem cca 20 m2 obecního pozemku v blízkosti jeho domu ve Vranově, sousedícího s hasičskou zbrojnicí. Pozemek hodlá využít k výstavbě malého dřevěného přístřešku – pergoly.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pronájem tohoto pozemku p. Matuškovi  a to na dobu 10 let. Výše nájemného činí 100,00 Kč., ročně, počínaje letošním rokem 2014.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 97 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ZPOMALOVAČ RYCHLOSTI – nákup

______________________________________                                                                                                

 

Z důvodů bezpečnosti silničního provozu schvaluje Zastupitelstvo obce Dražíč nákup 1 kusu solárního zpomalovače rychlosti v hodnotě do 50 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      6        Proti:      0             Zdržel se:         1

 

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

___________________

 

VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ V LOKALITĚ U HŘIŠTĚ – park

______________________________________________________________                                  

 

Obec Dražíč neobdržela dotaci na park, který chtěla zrealizovat U Hřiště v Dražíči.

Zastupitelstvo obce Dražíč zvažuje provedení alespoň části výsadby stomů a keřů v letošním roce, pokud na to bude mít finanční prostředky. Zbytek by se vysadil až v příštím roce.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ŽÁDOST MLADÝCH HASIČŮ Z CHRÁŠŤAN O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST

__________________________________________________________________________               

 

Mladí hasiči z Chrášťan žádají Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek ve výši 15 000,00 Kč., na svoji  činnost v roce 2014

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek na činnost mladých hasičů ve výši 15.000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

 

Usnesení č. 99 bylo schváleno.

 

4. DISKUSE

_____________________                                                                                                                          

 

E-ON začne s výstavbou nové trafostanice v areálu ZD, sloupy budou odstraněny, kabel elektrického vedení bude uložen do země, obec bude muset řešit problém s veřejným osvětlením. Zřejmě bude nutné nainstalovat  alespoň část nového veřejného osvětlení. Vše bude ještě dále projednáváno a občany budeme o této situaci průběžně informovat!

 

Rybářské závody se budou konat dne 24.05. 2014 na Dražíčské přehradě, všichni příznivci rybářského cechu jsou srdečně zváni. Občerstvení na místě!

 

MS Chlum Dražíč oznamuje, že letošní Dětský den se bude konat u Dražíčské přehrady.

Soutěže, ukázky výcviku loveckých psů, sokolníci, střelba ze vzduchovky na terč, chytání ryb atd. Srdečné pozvání pro všechny děti na tuto zajímavou akci!

 

Upozornění pro všechny sportovce, kteří chodí hrát míčové hry na místní hřiště.

Zákaz htaní fotbalu, na tento druh sportu není toto hřiště vhodné ani stavěné, fotbaloví nadšenci, nechť chodí hrát fotbal na hřiště do Chrášťan!

Dovolujeme si požádat všechny ty, kteří chodí sportovat na hřiště v Dražíči, aby se chovali slušně, vážili si toho, že si mohou zahrát a svévolně neničili tento obecní majetek!

 

Pozvánka na výlet pro všechny děti 31.05.2014 – Kovářov – Dětský ráj –

 

Poděkování p. Ladislava Kozibrátky za možnost zaměstnání u obce Dražíč.

 

Pozvánka k volbám do Evropského Parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014.

 

Provozní záležitosti, různé!

 

 

ZÁVĚR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 2030 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Jaromír Pták                      ………………………………..

                               

                                   p.  Karel Kolář                      …................................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč:  starosta  p. Jaroslav Moule          ….............................................