Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 24.10.2013

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 31.10.2013

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 24.10.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin pí. Alenou Dědičovou, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluven: p. Josef Pros

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p Jaroslava Velka. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 57 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 7

- finanční příspěvek Vesnický spolek – Advent v Dražíči / smlouva

- finanční příspěvek na Varhany do kostela / p. Sádlo

- POV – podání žádostí o dotace / park, chodník

- Nákup zpomalovačů rychlosti / zajištění nabídek

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 58 bylo schváleno.

 

 

INFORMACE P. STAROSTY:

__________________________________

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7 / 2013 ze dne 24.10.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 7, schvaluje rozpočtové opatření č. 7 / 2013 ke dni. 31.10.2013

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 59 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – VESNICKÝ SPOLEK

_______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo žádost Vesnického spolku v Dražíči o finanční příspěvek na pořádání akcí v čase Adventu.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek na Advent v Dražíči ve výši

6 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 60 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – p. Jáhen Sádlo – splátka na varhany

___________________________________________________________________

 

Pan Karel Sádlo žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek na úhradu splátky úvěru na pořízení varhan.

Vzhledem k tomu, že obec Dražíč přispívala na splátku již na začátku letošního roku, schválilo Zastupitelstvo obce Dražíč, finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 61 bylo schváleno

 

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ŽÁDOSTI O DOTACE Z POV / Programu obnovy venkova

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádostí o dotace z programu POV..

Obec bude žádat dotaci na úpravy kolem hřiště – park, ale také na chodník v obci Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 62 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

INSTALACE ZPOMALOVAČŮ RYCHLOSTI – nabídky

________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pořízení a instalaci zpomalovačů rychlosti / za účelem

omezení rychlosti v obci Dražíč, horní část obce! Občané si stěžují na nedodržování rychlosti,

ze strany řidičů projíždějících aut. Zpomalovače rychlosti by mohly napomoci k nápravě této problematiky. Zastupitelstvo obce Dražíč pověřuje pana starostu, zajištěním cenových nabídek na pořízení těchto zpomalovačů rychlosti. / informační radar /.

 

  1. DISKUSE

_____________________

Provozní záležitosti, různé.

Volby 25.a 26.10.2013, výlov rybníka na návsi v Dražíči.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 2030 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

 

p. Jaroslav Velek …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................