Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 24.11.2011

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 24.11. 2011, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluveni:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka , zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 78 bylo schváleno.

 

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Žádost o dotace z Programu rozvoje venkova a z MMR ČR

 2. Příprava nové vyhlášky o likvidaci odpadů

 3. Návrh rozpočtu na rok 2012

 4. Rozpočtové opatření č. 3

 5. Rozpočtový výhled - úprava r. 2011, dále na r. 2012, 2013, 2014

 6. Osvětlení nových rodinných domů

 7. Žádost o prodej pozemku od p. Jaroše

 8. Výplata mezd za měsíc prosinec do konce roku 2011

 9. Prodej vozidel Octavia a Opel

 10. Nájemní smlouva – p. Pavel Kolář – Dražíčská hospoda

 11. Výběrové řízení – TAREKA s.r.o.

 12. Provozní záležitosti, různé

   

   

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 79 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOSTI O DOTACE:

___________________________________

 

Obec Dražíč požádá o dotace na chodník v Dražíči a na víceúčelové hřiště, které bude vybudoané též v Dražíči.

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova musí být podána ještě do konce roku 2011 a žádost na MMR ČR do Prahy do 17.02.2012. Do této doby musí obec vyřídit stavební povolení!

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 80 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

PŘÍPRAVA NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE

___________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč připraví novou vyhlášku o místních poplatcích, která bude následně projednána na veřejném zasedání a zveřejněna ve vývěsných tabulích obce a na elektronické desce.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přípravu nové Obecně závazné vyhlášky obce Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 80 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2012

_______________________________________

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednán a bude vyvěšen ve vývěsných tabulích obce Dražíč a také na elektronické úřední desce. Zároveň občané, pokud mají zájem nahlédnout do návrhu rozpočtu na rok 2012, mohou přímo zajít na OÚ v Dražíči a náhled jim bude předložen.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 81 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2011 ze dne 24.11.2011

______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2011, rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 82 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na r. 2012,2013,2014

_________________________________________________

 

Zastupitelstvu obce Dražíč byl předložen návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2014 a dodatečná úprava rozpočtového výhledu r. 2011 – doplnění investice na ČOV se kterou se v roce schvalování ještě nepočítalo.

Rozpočtový výhled bude zveřejněn ve vývěsných tabulích obce a na elektronické úřední desce. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh rozpočtového výhledu .

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 83 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

_______________________________________________________

 

Po dohodě s firmou bude instalováno nové veřejné osvětlení u nově postavených rodinných domů. Přesné umístění jednotlivých světel bude projednáno s firmou E-ON, dodavatelskou firmou a vlastníky domů.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje provedení instalace nového veřejného osvětlení.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 84 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ŽÁDOST O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU

________________________________________________

 

Pan Josef Jaroš žádá o prodej části pozemku o výměře 32 m2 z majetku obce Dražíč.

Jedná se o část pozemku v k.ú. Dražíč, parcelní číslo 1733/1 / ostatní plochy – komunikace.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej části pozemku p. Josefu Jarošovi.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 85 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení

_______________________

 

VÝPLATA MEZD ZA OBDOBÍ 12/2011

___________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výplatu mezd za měsíc prosinec 2011 do konce roku 2011.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 86 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení

_______________________

 

PRODEJ VOZIDEL OCTAVIA a OPEL

___________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo 3 nabídky na koupi osobního automobilu Octavia TD 1,9

a jednu nabídku na koupi odhlášeného vozidla Opel na náhradní díly.

Losem byl vybrán p. Josef Kašpar, který si Octavii koupí za cenu 65.000,00 Kč.

Vozidlo na náhradní díly Opel si koupí p. Jan Záveský za cenu 500,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 87 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení

_______________________

 

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

__________________________________________________________

 

Pan Pavel Kolář, nájemce Dražíčské hospody, žádá o prodloužení nájemní smlouvy o dalších pět let, neboť současná smlouva končí.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na 5 let, to jest do konce roku 2016.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 88 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení

_______________________

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na provozovatele vodohospodářského majetku

__________________________________________________________________

 

Stavebně inženýrská kancelář TAREKA s.r.o., předložila nabídku na zajištění výběrového řízení na provozovatele vodohospodářského majetku Obce Dražíč.

Výše nabídky za zadavatelskou činnost za výběrové řízení dle zákona 139/2006 Sb. , činí

42.000,00 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje stavebně inženýrskou kancelář TAREKA a pověřuje ji

zajištěním výběrového řízení dle zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesím řízení na provozovatele vodohospodářského majetku obce Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh předložené mandátní smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 89 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení

_______________________

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ

______________________________________________

Pan starosta poděkoval SDH Dražíč za brigádu.

Úprava nočního svícení veřejného osvětlení – z důvodu úspor energie, rozhodlo Zastupitelstvo obce Dražíč o úpravě nočního svícení: Po – čt. , tma 23.00 – 4.30 hod.

Pá – ne , svítit bude celou noc!

Info ohledně akcí Vesnického spolku v době Adventu.

Pozvánka na svěcení nových varhan do Chrášťan v sobotu dne 10.12.2011 od 14.30 hod.

Různé

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: pí: Alena Dědičová …..............................................

 

p Jaromír Pták ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................