Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 24.6.2010

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 24.06. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč
___________________________________________________________________________

Přítomni:
______________

Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Alena Dědičová, Václav Zunt, Jan Záveský
Karel Kolář

Omluveni:
____________________________

Josef Pros

PROGRAM:
______________________

1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE P. STAROSTY
3. USNESENÍ
4. DISKUSE
5. ZÁVĚR


1. ZAHÁJENÍ
____________________________

Zasedání zahájila pí. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Václava Zunta. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.


2. INFORMACE P. STAROSTY:
_____________________________________________

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – k výběru provozovatele obecního vodovodu v Dražíči
______________________________________________________________________

Otevírání obálek
___________________________

Do soutěže se přihlásili 3 uchazeči ze 4 oslovených. Nabídky byly předány v zapečetěných obálkách ve stanoveném termínu na OÚ. Do dnešního dne, jak se mohli zastupitelé přesvědčit, nebylo s obálkami manipulováno a otevírání obálek bylo provedeno až dnešního dne. Nabídky předložili tito uchazeči:

ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, DIČ: CZ 608496657

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015, DIČ: CZ26061015

BDM Stavební a.s., Pražská 2863, 397 01 Písek, IČO: 28067967, DIČ: CZ28067967

1.Posouzení kvalifikační a odborné způsobilosti
Bylo konstatováno, že všichni uchazeči splňují kvalifikační a odbornou způsobilost podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., a předložili doklady o oprávnění k podnikání a výpisy ze živnostenského rejstříku.

2.Výběr nejvýhodnější cenové nabídky
Všichni uchazeči předložili kalkulace dvousložkové ceny vodného a kalkulace obsahuje minimální požadované nájemné ve výši 2.000,-- Kč., za rok.

V hodnocení výše průměrné ceny vodného se uchazeči umístili takto:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Horní Skrýchov 37,-- Kč./m3

DDM Stavební a.s. Písek 44,-- Kč./m3

ČEVAK, a.s České Budějovice 56,-- Kč./m3


Závěr:
Zastupitelstvo obce Dražíč ukládá starostovi obce, písemně seznámit jednotlivé uchazeče s výsledky soutěže a vyzvat vítězného uchazeče k podpisu smlouvy a převzetí vodohospodářského majetku obce k provozování.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Radouňskou vodohospodářskou společnost, jako provozovatele obecního vodovodu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

MANDÁTNÍ SMLOUVA
_________________________

Uzavřená podle § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi smluvními stranami Obcí Dražíč a společností CORPORIN s.r.o.
Předmětem smlouvy je úprava podmínek a vymezení práv a povinností mandanta a mandatáře související s komplexním zajištěním administrace veřejné zakázky / provedení výběrového řízení na veřejnou zakázkuna obnovu majetku obce.


Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje „ Mandátní smlouvu „ uzavřenou mezi obcí Dražíč a společností CORPORIN s.r.o. se sídlem ve Strakonicích.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0


PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY
______________________________________

Pan starosta veřejně poděkoval myslivcům za pomoc při výstavbě parketu, také panu Matouškovi a panu Václavu Zuntovi, zástupcům hasičů za jejich práci.

POZVÁNKA NA DRAŽÍČSKÝ FESTIVAL DECHOVÉ HUDBY
____________________________________________________________

Pozvání pro všechny příznivce dobré dechovky na 26. června 2010 do Dražíče!


3: USNESENÍ č. 6/2010 ze dne 24.06.2010
______________________________________________

ZASTUPITELSTVO OBCE DRAŽÍČ SCHVALUJE:


1. Výběr nejvýhodnější cenové nabídky – Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Horní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec, jako provozovatele obecního vodovodu
v Dražíči

2.Mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dražíč a společností CORPORIN s.r.o. Strakonice

4. DISKUSE
__________________

Provozní záležitosti, různé!
Informace ohledně dechovkového festivalu! Příprava setkání rodáků, organizační záležitosti
atd.


*********************************************************************
Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci červnu 2010

pí. Havelková Anna 75. let
Záveská Božena 75 let
Benediktová Milada 81 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

***************************************************************************
5. ZÁVĚR:
_______________________________

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Zapsala: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

p. Václav Zunt .................................................