Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 25.02.2010

 

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 25.02. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč

___________________________________________________________________________

 

Přítomni:

______________

 

Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Karel Kolář, Josef Pros

 

Omluveni:

____________________________

 

Alena Dědičová, Václav Zunt, Jan Záveský

 

 

PROGRAM:

______________________

 

1. ZAHÁJENÍ

2. INFORMACE P. STAROSTY

3. USNESENÍ

4. DISKUSE

5. ZÁVĚR

 

 

1. ZAHÁJENÍ

____________________________

 

Zasedání zahájila pí. Ing. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Josefa Prosa. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.

 

 

2. INFORMACE P. STAROSTY:

_____________________________________________

 

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009

_________________________________________________________________________

 

Přezkoumávání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 28.07.2009, 18.02.2010.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumávání paní Ing. Dagmar Koukolová.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumávání ( § 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

 

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2009 byla projednána a bude zveřejněna na internetu a ve vývěsných tabulích po dobu 15 dnů, bude součástí závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2009.

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

 

Výše uvedené chyby budou napraveny 1) s okamžitou platností a 2) v průběhu roku.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje přijatá opatření k nápravě obou chyb!

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Zprávu o plnění přijatých opatření zašle ve stanovené lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ – JK, Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

 

 

ŽÁDOST O SPONZORSKÝ DAR – PŘÍSPĚVEK NA MLADÉ HASIČE SDH CHRÁŠŤANY:

___________________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo žádost od SDH Chrášťany, pana Františka Vlažného, paní Miroslavy Machové – vedoucí mladých hasičů v Chrášťanech o sponzorský dar, který bude využit na činnost dětí – účast na soutěžích, doprava na soutěže, hasičský tábor, volnočasové aktivity a dále na vybavení a výstroj dětí.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek na mladé hasiče ve výši 10.000,-- Kč.

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – SDH Dražíč

______________________________________________________

 

SDH Dražíč žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč., který bude použit na činnost SDH v roce 2010. / soutěže, uniformy, vybavení atd.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – ostatním organizacím:

__________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvky ve výši 2. - 3. tisíce Kč., pro Vesnický spolek Dražíč, Myslivecké sdružení Dražíč, ČSV Dražíč – Slabčice.

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

PODĚKOVÁNÍ PANU LIBOROVI ŠPINAROVI:

____________________________________________________

 

Poděkování pana starosty panu Liborovi Špinarovi za pomoc při výměně dřevěného obložení Dražíčské hospody, poděkování za dobře provedenou práci. / Panu Špinarovi pomáhal také pan Václav Zunt a pan starosra. Poděkování zaslouží určitě všichni tři!

 

3.USNESENÍ:

__________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje:

 

  1. Zprávu o přezkoumávání hospodaření obce Dražíč za rok 2009 s výhradou

  2. Finanční příspěvek ve výši 10 000,00 Kč., pro mladé hasiče SDH Chrášťany

  3. Finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč., pro SDH Dražíč

  4. Finanční příspěvek ve výši 2.000,00 až 3 000,00 Kč., pro ostatní organizace

 

 

4. DISKUSE:

_______________________

 

Provozní záležitosti, různé.

 

*********************************************************************

Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci únoru 2010

 

pí: Vlasáková Blažena 89. let

pí. Blechová Jaroslava 60. let

p. Maršík Josef 84. let

 

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

 

***************************************************************************

 

5. ZÁVĚR:

_______________________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

p. Josef Pros .................................................

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................