Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 25.04.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 25.04. 2013, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka.. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NABÍDKY NA VÝSTAVBU PERGOL

__________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo několik nabídek na výstavbu pergoly u hřiště a také přístřešek za hospodou.

 

Dodavateli těchto pergol byly vybrány firmy:

 

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, Čihovice 30 – pergola u hřiště

 

Josef Pařízek – Tesařství – Košice 156 – přístřešek za hospodou.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje dodavateli výroby a výstavby pergol výše uvedené firmy.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST ZD NEMĚJICE O SOUHLAS S PROVEDENÍM PROBÍRKY POROSTU

OLŠÍ

_________________________________________________________________________

 

ZD Nemějice žádá o souhlas s provedením probírky porostu olší na svých pozemcích v k.ú. Dražíč. Jedná se o pozemky číslo 844 a 837. Tyto pozemky nejsou zařazeny jako lesní a proto ZD žádá o schválení pěstebního zásahu. Nežádoucí dřeviny v těchto lokalitách byly vyznačeny odborným pracovníkem.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvalije pěstební zásah, odstranění nežádoucích dřevin na pozemcích p.č. 844 a 837.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU – MS Chlum Dražíč

___________________________________________________

 

Myslivecké sdružení Chlum Dražíč žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o prodej pozemku p.č.

504/5 v k.ú. Dražíč , za účelem „ Rekonstrukce a rozšíření voliér pro bažanty „.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej pozemku p.č. 504/5 MS Chlum Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O PŘEKLENOVACÍ PŮJČKU

________________________________________________

 

MS Chlum Dražíč, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o poskytnutí překlenovací půjčky na dobu 6 měsíců ve výši 270.000 Kč., na vybudování přístřešku voliér a zásypů pro odchov pernaté zvěře. Překlenovací půjčka by byla použita na úhradu faktur, které budou následně proplaceny MS Chlum Dražíč, SZIF ve formě dotace. Termín realizace akce ( výstavby ) je plánován od 01.05.2013 do 30.06. 2013.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje poskytnutí překlenovací půjčky s tím, že se všichni členové MS Chlum zaváží a podepíší vlastnoručním podpisem, že v případě odmítnutí dotace / např., nesplnění podmínek,daných SZIF ČR / uhradí požadovanou částku, každý stejným dílem ze svého!

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU Z POZEMKU p.č. 1375/1 v k.ú. DRAŽÍČ NA

MÍSTNÍ KOMUNIKACI

______________________________________________________________________

 

Ing. Ladislav Pavliš žádá Zastupitelstvo obece Dražíč o úpravu stávajícího sjezdu z pozemku

p.č. 1375/1 v k.ú. Dražíč na místní komunikaci.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje úpravu stávajícího sjezdu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENU

_____________________________________________________________________

 

E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON a obec Dražíč uzavírají smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

_______________________________________

 

Závěrečný účet obce Dražíč byl zveřejněn elektronicky a také ve vývěsných tabulích obce po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek! Nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2012 je i Zpráva o výsledku hospodaření obce Dražíč za rok 2012.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2012 s výhradou.

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

_____________________________________________________________________

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které namají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3

zákona č. 420/2004 Sb., pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění předmětu přezkoumávání ( § 2, odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).

 

Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu / rozdělení budov a staveb, dle analytického členění, jedná se o tyto analytické účty ./ 021/000, 021/200, 021/300, 021/400, 021/500, 021/600 /

 

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Pozemky z k.ú. Borovany p.č. 762/29, 503/5 a 489/16, tyto pozemky nebyly v inventurním soupise obce Dražíč.

 

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny

Nebyla doložena inventarizace účtu 079, 081, 082, 088 - Oprávky

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2012 byla zveřejněna na internetu a ve vývěsných tabulích po dobu 15 dnů před schválením a je součástí Závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2012.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2012 s výhradou. Tato zpráva je součástí závěrečného účtu za rok 2012.

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

 

Výše uvedené chyby budou napraveny v průběhu roku 2013.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje přijatá opatření k nápravěc hyb!

 

Zprávu o plnění přijatých opatření zašle obec Dražíč ve stanovené lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ – JK, Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.22 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/ 2013 ze dne 25.04.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 2, schvaluje rozpočtové opatření č. 2 / 2013 ke dni. 30.04. 2013.

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

 

ODSTRANĚNÍ BOROVICE Z PARKU V DRAŽÍČI

____________________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč, OÚ Dražíč schvalují poražení částečně proschlé borovice v parku v Dražíči. Poražení a odstranění dřeva a větví provede p. Milan Suchan.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

 

DISKUSE:

______________________

 

Pochvala p. L. Kozibrátkovi za práci odvedenou v klubovně rybářů.

Podnět pí.Aleny Dědičové na zakoupení venkovního kamenného pingpongového stolu

Uctění památky – pietní akt ve Vranově – středa 8.5.2013 od 16.00 hodin

Pozvánka p Jana Záveského na Rybářské závody 18.05.2013.

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................

 

 

p. Jaroslav Velek …...............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …...................................