Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 25.11.2010

 

Obec Dražíč
Zastupitelstvo obce Dražíč
 
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 25.11. 2010, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin místostarostou obce Janem Záveským., dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p.Jaromíra Ptáka a zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka a zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 
Poté předal slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.
 
 
Schválení programu:
________________________
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:
 
1.PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ - DÍLČÍ
2.NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 3. SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3 k 30.11.2010 4. SCHVÁLENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ 5. DPH
6. OBECNÍ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 7. PODĚKOVÁNÍ P. STAROSTY
8. VÝPLATA MEZD ZA MĚSÍC 12/2010
9. DISKUSE
    1. ZÁVĚR
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
__________________________
 
PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ - DÍLČÍ
 
Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo zápis z dílčího přezkoumávání hospodaření za
období od 1.1. do 30.9. 2010 a schvaluje odstranění zjištěných chyb a nedostatků do konce roku 2010. Dále ukládá dodržovat ČSÚ / české účetní standardy a správné členění dle rozpočtové skladby.
 
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
 
Návrh usnesení
________________________
 
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2011
_______________________________________
 
Návrh rozpočtu obce Dražíč bude zveřejněn po dobu 15 dnů ve vývěsných tabulích obce a také na elektronické úřední desce. Občané mohou své připomínky a námitky podávat až do doby jeho schválení. Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu.
 
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č.11 bylo schváleno
 
Návrh usnesení
________________________
 
SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3 k 30.11.2010
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č.3 k 30.11.2010.
Dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č.12 bylo schváleno
 
Návrh usnesení
________________________
SCHVÁLENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ
 
Pan starosta přednesl návrh na zachování výše odměn, kterou pobírali zastupitelé v minulém volebním období. To jest 200,-- Kč. zastupitel, 2 350,-- Kč. místostarosta.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje dosavadní výši odměn zastupitelů.
 
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č.13 bylo schváleno
 
 
Návrh usnesení
________________________
 
OBEC DRAŽÍČ – plátce DPH
Obec Dražíč překročila k 30.11.. 2010 limit obratu 1 milion Kč. a do 15 dnů se musí přihlásit k registraci na Finančním úřadě v Týně nad Vltavou.- stane se plátcem DPH.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přihlášení k registraci, toto je ze zákona povinné!
 
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č.14 bylo schváleno
 
Návrh usnesení
________________________
 
OBECNÍ VYHLÁŠKA O MÍSTNICH POPLATCÍCH
 
Místní poplatky za svoz a likvidaci odpadů a poplatky ze psů, zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce, pouze vyhláška bude upravena dle nového zákona.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje obecní vyhlášku o místních poplatcích.
 
Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č.15 bylo schváleno
 
 
Návrh usnesení
________________________
VÝPLATA MEZD ZA MĚSÍC 12/2010
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výplatu mezd za měsíc prosinec do 31.12. 2010
 
Usnesení č.16 bylo schváleno
 
 
PODĚKOVÁNÍ P. STAROSTY
______________________________________
 
Pan starosta veřejně poděkoval za spolupráci všem hasičkám a hasičům a také členům Vesnického spolku Dražíč, za aktivity, které obci Dražíč uskutečňují
 
DISKUSE:
____________________
 
 
HC Dražíč – hokejový klub / nabízí možnost brigády pro obec Dražíč: Po dohodě s panem starostou a také vzhledem k počasí, bude stanoven termín:
 
Paní Alena Dědičová – poděkovala občanům za účast ve volbách a za hlasy, které od občanů obdržela.
Dále se obrátila na zastupitelstvo a pana starostu s požadavkem, zda – li by bylo možné,
informaci o konání a programu veřejného zastupitelstva, zvěřejňovat na úřední desce a také na
webových stránkách obce.
Též upozornila, že vysílání obecního rozhlasu, by mělo být ve stejný den a předem určečnou hodinu Zastupitelé se shodli na tom, že vysílání bude vždy ve středu a to ve 12.00 a v 17.00 hodin. Pokud se bude konat něco mimořádného, bude vysílání obecního rozhlasu upraveno, dle potřeby!
Pan Milan Suchan se dotazoval na možnost těžby dřeva – olší, prodej dřeva atd, informoval se o možnosti koupě dřeva a následného zpracování či prodeje i od soukromých vlastníků!
 
Pozvánka na akce pořádané v předvánočním období.
 
Zpívání v Chrášťanském kostele – 11.12. 2010 soubor Záviš od 16.00 hodin
Vánoční besídka Vesnického spolku – 11.12. 2010 od 18.00 hodin v Dražíči
Dětská mikulášská nadílka - 12.12. 2010 od 13.00 hodin v Dražíči
Vánoční zpívání u stromečku 18.12. 2010 od 17.00 hodin v Dražíči
 
Silvestrovským turistickým pochodem a oslavou konce roku v Dražíčské hospodě, bude zakončen rok 2010.
 
ZÁVĚR:
_________________
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukonceno ve 20.00 hodin.
 
 
Zapsala: pí. Jana Bambasová
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí. Dědičová Alena …..............................................
 
p. Pták Jaromír ….............................................
 
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................