Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 26.05.2011

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26.05. 2011, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin místostarostou obce Janem Záveským., dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluven: Jaroslav Velek

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p.Josefa Prosa, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p.Karla Koláře a p. Josefa Prosa, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 45 bylo schváleno.

 

Poté předal slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.

 

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

  1. Žádost o povolení výkopu přes obecní pozemky

  2. Žádost Vesnického spolku v Dražíči o finanční příspěvek

  3. ČOV + kanalizace

  4. Dražíčský festival dechové hudby

  5. Soutěž Vesnice roku 2011

  6. Provozní záležitosti, různé

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 46 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝKOPU :

_____________________________________

 

Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací , Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o povolení výkopových prací na parcele

č.1644/1 a přes parcelu č. 1648/1 jejichž vlastníkem je obec Dražíč.

Za účelem uložení nového zemního kabelu CYKY-1,5 x 4 v chráničce.

Zemní práce budou provedeny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí. Práce budou provedeny v termínu do 25.06.2011 odbornými firmami s výslednou revizní zprávou, jejíž jedno vyhotovení bude postoupeno obci Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 47 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

ŽÁDOST VESNICKÉHO SPOLKU – finanční příspěvek

___________________________________________________________

 

Vesnický spolek v Dražíči žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek na pronájem tělocvičny v Chrášťanech. / Cvičení se Zumbou!

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek pro Vesnický spolek v Dražíči ve výši 4 000,00 Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 48 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

ČOV , oprava kanalizace

____________________________________

 

Stavba ČOV by měla být do konce června hotová a bude uvedena do zkušebního provozu.

Obec získala dotaci na opravu kanalizace, po výběrovém řízení bude pokračovat vybraná firma s opravou kanalizace a přípojkami na ČOV.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

DRAŽÍČSKÝ FESTIVAL DECHOVÉ HUDBY:

________________________________________________

 

Dne 4. černa se bude v Dražíči konat 3. ročník Festivalu dechové hudby v Dražíči za účasti

dechových hudeb, Malé muzika Nauše Pepíka, Babouků, Tůfaranky – krojované muziky z Moravy, Sedmikrásky a Doubravanky.

Pan Ing. Josef Kalbáč pokřtí další díl Zpěvníku lidových písní a přivítá v Dražíči hudební legendu p. Standu Procházku z Prahy.

Srdečně zveme všechny naše občany na tuto společenskou akci. Občerstvení zajištěno!

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2011

________________________________________

 

Obec Dražíč se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2011.

Dne 8. června 2011 nás navštíví komise, která bude hodnotit komplexně vzhled a hlavně kulturní dění v obci, ale i péči o zeleň, kulturní památky atd.

Prosíme všechny občany o spolupráci, předem děkujeme.

Členové hodnotící komise přijedou do Dražíče ve středu 8. června v 17.45 hod.

 

 

DISKUSE:

_____________________________

 

V diskusi vystoupila paní Alena Dědičová, která poděkovala jménem všech mladých maminek a dětí, všem, kteří se podíleli na realizaci pískoviště pro děti.

Zároveň upozornila, že účast zastupitelů a občanů na pietním aktu ve Vranově, by se měla sjednotit a měla by se uskutečňovat společně! Většinou členové Zastupitelstva obce Dražíč

uctívají památku padlých, den před pietním aktem, který pořádá KSČM.

Zastupitelstvo obce Dražíč nevzneslo žádných námitek!

Předsedkyně Vesnického spolku v Dražíči dále zveřejnila pozvání na „ Dětské odpoledne „ ,

které se bude konat dne 11.06. 2011 na zahradě u pana Standy Pilečka. Všichni jsou srdečně zváni a to jak malí, tak i velcí.

Pan Jaromír Pták žádal o informaci ohledně kulis a opony, které byly uloženy v hasičárně v Karlově.

Pan starosta poprosil všechny občany o pomoc s přípravami festivalu a s úklidem veřejných prostranství před domy. Též poprosil zástupce jednotlivých spolků o pomoc při sečení trávy,

s organizací festivalu a se vším, co tato velká akce obnáší.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

p. Josef Pros ….............................................

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................