Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 26.06.2014

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                     v Dražíči  01..07.2014  

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26.06. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 20 .00 hodin  p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka.              Zapisovatelem pí. Alenu Dědičovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Alenu Dědičovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                        

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                     

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

1.Zahájení

 

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 3

- výběrové řízení – chodník v Dražíči / nabídky

- zpomalovač rychlosti

- místní rozhlas

- vyřešení nakládání s odpady v kempu

- provozní záležitosti, různé

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 101 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2014 ze dne 26.06.2014

_______________________________________________________                                                              

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 3/2014 a schvaluje rozpočtové opatření k 30.06.2014

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 102 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

Výběrové řízení  – oprava chodníku v Dražíči

                              - zpomalovač rychlosti

 

                                                                                            

Akce: Oprava chodníku v Dražíči

 

Nabídky:

 

Komárek Luboš             275 140,-- Kč.    

Jůn Josef                         268 100,-- Kč.

Š + H Bohunice              244 479,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu Š + H Bohunice.

 

 

Akce: Zpomalovač rachlosti – solární

 

Nabídky:

 

Gemos                                  58 058,00  + 2 000,00 Kč.

Soft Radio Vodňany            45 300,00 Kč.

Bartek rozhlasy                   53. 966,00 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu Soft Radio Vodňany, jako dodavatele zpomalovače rychlosti.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

 

Usnesení č. 103 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

__________________________

 

Místní rozhlas – renovace stávajícího bezdrátového rozhlasu

________________________________________________________   

 

Z důvodů poruchovosti a bohužel již také stáří bezdrátového rozhlasu, musí obec řešit situaci,

jak dál postupovat v jeho renovaci Nabídky na renovaci očekáváme od různých firem a na základě těchto nabídek, zastupitelstvo obce vybere nejvhodnějšího dodavatele, který se pokusí stávající zastaralý rozhlas modernizovat!

 

Nakládání s odpady – kemp Lipovsko

______________________________________

 

Bude uzavřena smlouva s firmou  A.S.A. na dodávku dvou kontejnerů, které bude vyvážet firma  A.S.A. Bude se jednat pouze o letní sezónu od května do konce září.

 

4. DISKUSE:

_________________

 

Provozní záležtitosti, různé

 

Setkání důchodců se bude konat 27.09.2014 v Dražíči, hudba Doubravanka

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros                    ………………………………..

                               

                                   p. Jaroslav Velek            …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč:  starosta  p. Jaroslav Moule          ….............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                     v Dražíči  01..07.2014 

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26.06. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 20 .00 hodin  p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka.              Zapisovatelem pí. Alenu Dědičovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Alenu Dědičovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                    

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

1.Zahájení

 

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 3

- výběrové řízení – chodník v Dražíči / nabídky

- zpomalovač rychlosti

- místní rozhlas

- vyřešení nakládání s odpady v kempu

- provozní záležitosti, různé

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 101 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2014 ze dne 26.06.2014

_______________________________________________________                                                             

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 3/2014 a schvaluje rozpočtové opatření k 30.06.2014

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 102 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

Výběrové řízení  – oprava chodníku v Dražíči

                              - zpomalovač rychlosti

 

                                                                                            

Akce: Oprava chodníku v Dražíči

 

Nabídky:

 

Komárek Luboš             275 140,-- Kč.   

Jůn Josef                         268 100,-- Kč.

Š + H Bohunice              244 479,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu Š + H Bohunice.

 

 

Akce: Zpomalovač rachlosti – solární

 

Nabídky:

 

Gemos                                  58 058,00  + 2 000,00 Kč.

Soft Radio Vodňany            45 300,00 Kč.

Bartek rozhlasy                   53. 966,00 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu Soft Radio Vodňany, jako dodavatele zpomalovače rychlosti.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

 

Usnesení č. 103 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

__________________________

 

Místní rozhlas – renovace stávajícího bezdrátového rozhlasu

________________________________________________________  

 

Z důvodů poruchovosti a bohužel již také stáří bezdrátového rozhlasu, musí obec řešit situaci,

jak dál postupovat v jeho renovaci Nabídky na renovaci očekáváme od různých firem a na základě těchto nabídek, zastupitelstvo obce vybere nejvhodnějšího dodavatele, který se pokusí stávající zastaralý rozhlas modernizovat!

 

Nakládání s odpady – kemp Lipovsko

______________________________________

 

Bude uzavřena smlouva s firmou  A.S.A. na dodávku dvou kontejnerů, které bude vyvážet firma  A.S.A. Bude se jednat pouze o letní sezónu od května do konce září.

 

4. DISKUSE:

_________________

 

Provozní záležtitosti, různé

 

Setkání důchodců se bude konat 27.09.2014 v Dražíči, hudba Doubravanka

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros                    ………………………………..

                               

                                   p. Jaroslav Velek            …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč:  starosta  p. Jaroslav Moule          …............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z 26.06.2014