Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 26.8.2010

 

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 26.08. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč
___________________________________________________________________________
 
Přítomni:
______________
 
Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Alena Dědičová, Václav Zunt, Karel Kolář
 
Omluveni:
____________________________
 
Josef Pros, Jan Záveský
 
PROGRAM:
______________________
 
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE P. STAROSTY
3. USNESENÍ
4. DISKUSE
5. ZÁVĚR
 
 
1. ZAHÁJENÍ
____________________________
 
Zasedání zahájila pí. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Alenu Dědičovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Václava Zunta. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.
 
 
  1. INFORMACE P. STAROSTY:
______________________________________________
 
DAROVÁNÍ PODÍLU 1/12 OBCE BERNARTICE
 
Zastupitelstvo obce Bernartice schválilo darován í podílu 1/12 pozemku č. 117 o velikosti
807 m 2 a 1/12 z budovy č.p. 52 na stavební parcele 17 v k.ú. Dražíč.
Veškeré náklady spojené s přijetím daru, uhradí OÚ Dražíč.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přijetí daru 1/12 pozemku č. 117 a 1/12 budovy č.p. 52
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
 
 
ŽÁDOST PANA KARLA SÁDLA, jáhena farnosti
___________________________________________________
 
Pan jáhen Karel Sádlo, žádá obec Dražíč o finanční příspěvek na opravu varhan v Chrášťanech, kam patří obec Dražíč do farnosti.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek 7 000,-- Kč., na opravu varhan.
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
 
ŹÁDOST O KOUPI POZEMKU
 
Manželé Petr a Jana Váchovi, žádají o koupi pozemku č. 944/3 v Karlově o výměře 80 m2.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej pozemku p.č. 944/3 v ceně 10,-- Kč, za 1 m2.
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
 
ČOV – schválení přijetí úvěru na financování výstavby kanalizace a ČOV obce Dražíč
________________________________________________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přijetí úvěru ve výši 9 579 000,-- Kč., na financování projektu / Kanalizace a ČOV obce Dražíč /.
Jedná se o překlenovací úvěr do doby přidělení dotace od SZIF do roku 2012, kdy by měla být dotace vyplacena.
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2 ke dni 26.08. 2010
__________________________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č.2. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní objem rozpočtu.
Viz příloha.
 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY:
______________________________________________
 
Pan starosta veřejně poděkoval všem občanům, kteří se podíleli na přípravě a zajištění průběhu akcí: / Setkání rodáků a Dětského dne /.
 
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ:
_____________________________________
 
Poděkování občanů panu starostovi a všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění Setkání rodáků a oslavy 120 let založení SDH Dražíč.
 
  1. USNESENÍ č. 8/2010 ze dne 26.08.2010
_______________________________
 
Zastupitelstv o obce Dražíč schaluje:
 
  1. Přijetí daru od obce Bernartice
  2. Finanční příspěvek na opravu varhan p. K.Sádlovi ve výši 7 000,-- Kč.
  3. Prodej pozemku č. 944/3 manželům Váchovým
  4. Přijetí úveru ve výši 9 579 000,-- Kč., na projekt / Kanalizace s ČOV /
     5. Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 26.8. 2010 viz. příloha
 
  1. DISKUSE:
______________________________
 
Pan František Pileček poděkoval za novou dražíčskou písničku.
Pan Vladimír Zunt se dotazoval na termín zahájení výstavby ČOV.
Pan Ladislav Kozibrátka požádal všechny občany o lepší třídění odpadu / PET lahve
Nabídka od p. Ladislava Beneše – možnost objednání DVD z akce „ Setkání rodáků „.
 
Provozní záležitosti, různé.
 
*********************************************************************
Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci srpnu 2010
pí. Mouleová Anna 65. let
Kosíková Marie 65. let
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!
 
***************************************************************************
5. ZÁVĚR:
_______________________________
 
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
 
Zapsala: pí. Alena Dědičová
 
Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................
 
p. Václav Zunt .................................................
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................