Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 27.02.2014

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 06.03.2014

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.02.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Karla Koláře. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou, p. Karla Koláře, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 81 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

  • obecně závazná vyhláška / dvousložková platba za vodné a stočné

  • provozní řád

  • smlouva o nájmu – ZD Nemějice

  • žádost o finanční příspěvek

  • smlouva – MAS Vltava

 

 

 

  • nástup nových zaměstnanců

  • kemp – pronájem buňky p. Malkusovi za předem dohodnutou cenu

  • usnesení

 

  1. Diskuse

  2. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 82 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DRAŽÍČ, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Zastupitelstvo obce Dražíč se na svém zasedání dne 27.2.2014, usnesením č.83 usneslo vydat a na základě § 26 odst.1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm, h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto OZ vyhlášku.

Ke dni účinnosti této OZ vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru ( § 32 odst.1 písm. a)

vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje OZ vyhlášku č. 1/2014.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 83 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU OBCE DRAŽÍČ

________________________________________________

 

Provozní řád vodovodu se vztahuje na vrty D3 a D4, spojovací potrubí mezi vrty D3 a D4 a rozvodnou vodovodní síť obce Dražíč

Provozovatelem vodovodu: RVS, a.s., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec.

Provozní řád je platný dnem schválení a jeho platnost je bez omezení, důvodem pro aktualizaci jsou významné změny vodovodu..

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Provozní řád vodovodu obce Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 84 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA - ZD NEMĚJICE

__________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu bývalých dílen v areálu ZD Nemějice v Dražíči obci Dražíč. Výše nájemného bude činit 26 000,00 Kč. ročně.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nájemní smlouvu se ZD Nemějice.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 85 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

_____________________________________________

 

Rybářský spolek Dražíč, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek na činnost

v roce 2014.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000,00 Kč. na činnost spolku.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 86 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM OBCE DRAŽÍČ

___________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Vltava na období 2014 – 2020.Dále pověřuje starostu obce k podpisu prohlášení ( souhlasu ) se zařazením obce do územní působnosti MAS Vltava pro toto období.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje a souhlasí ze zařazením do územní působnosti MAS Vltava na období 2014 – 2020.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 87 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁSTUP NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ OD ÚP , krajská pobočka ČB

________________________________________________________________

 

Obec Dražíč uzavřela dohody o vytvoření nových pracovních míst zatím na tyto uchazeče:

 

pí. Zdeňka Suchanová, p. František Pileček, p. Milan Suchan

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nástup nových zaměstnanců na dobu určitou do 31.08.

2014.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 88 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBYTNÉ BUŇKY v kempu LIPOVSKO

_______________________________________________________________

 

Pan Jan Malkus žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o pronájem obytné obecní buňky na sezónu

2014. Cena nájmu bude stanovena dohodou.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pronájem obecní obytné buňky na letní sezónu p. Janu Malkusovi z Ústí nad Labem.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 89 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1 / 2014 ze dne 27.02.2014

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 1, schvaluje rozpočtové opatření č. 1 / 2014 ke dni. 28.02.2014

 

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 90 bylo schváleno.

 

4 DISKUSE:

_________________

 

Poděkování pana Františka Pilečka za možnost zaměstnání u obce Dražíč.

 

Pozvánka od pí. Aleny Dědičové jménem Vesnického spolku Dražíč na Dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 8. března, dále pak pozvání na oslavu MDŽ, dne 15. března 2014 od 19.00 hodin v Dražíči v sále.

 

Paní Alena Dědičová seznámila všechny přítomné se záměrem sestavení vlastní kandidátní listiny pro podzimní volby do zastupitelstev obcí, kde se hodlá ucházet o místo starostky obce Dražíč.

 

Zájezd do AQUAPARKU Čestlice u Prahy pořádá Vesnický spolek za přispění obce Dražíč,

Termín zájezdu : 29.03.2014.

 

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 2030 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: pí. Alena Dědičová …..............................................

 

p. Karel Kolář …................................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................