Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 27.09.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.09. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 19 .00 hodin p. Jaroslavem Moulem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p .Jaroslava Velka. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Josefa Prosa a p.Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 148 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 149 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

___________________________________________________________________

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Letní tábor Jiskra Chlum, k.ú. Dražíč, žádá Obecní úřad Dražíč o pokácení 2 kusů břízy – náletu. Jako důvod uvádí zanášení okapů listím a narušování základů chatek kořeny.

Obecní úřad Dražíč povoluje pokácení výše uvedených dřevin.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč, OÚ Dražíč schvalují pokácení dřevin

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 150 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

____________________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2012 ze dne 27.09.2012

______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ 2012, rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 151 bylo schváleno.

 

 

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - dělníci pro čištění obce od ÚP

________________________________________________________________

 

Paní Zdeňka Suchanová, p. Ladislav Kozibrátka a p. František Pileček ukončili pracovní poměr na dobu určitou u obce Dražíč.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Odměnu za práci ve výši 1 000,00 Kč. k výplatě navrhl pan starosta Jaroslav Moule.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odměnu ve výši 1 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1

 

 

Usnesení č. 152 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

_________________________________________

 

Hokejový klub Dražíč žádá obec Dražíč o finanční příspěvek ve výši 20 000,00 Kč. na provoz

klubu ( pronájem ledové plochy, rozhodčí a časomíru ), který se účastní čtvrtého ročníku hokejové soutěže Vltavská liga v roce 2012 – 2013 a zárověň tím reprezentuje obec.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,00 Kč. pro HC Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 152 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

 

JEDNÁNÍ O PŘIPOJENÍ OBCE DRAŽÍČ - 13 km. ochranné pásmo - Jaderná elektrárna Temelín

 

Znovu bylo otevřeno jednání o připojení obce Dražíč k obcím, které mají svá území v 13. kilometrovém ochranném pasmu Jaderné elektrárny Temelín.

O výsledcích dalších jednání budeme občany dále informovat.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

HŘIŠTĚ, CHODNÍK, CESTA DO CHRÁŠŤAN

_______________________________________________

 

Víceúčelové sportovní hřiště v obci Dražíč je téměř hotovo, zbývají pouze terénní úpravy kolem hřiště.

Slavnostní otevření nového sportovního areálu v obci Dražíč se bude konat 13.10.2012 odpoledne! Všichni občané jsou srdečně zváni!

 

Na dalších dvou zbývajících akcích se ještě pracuje, budou dokončeny v průběhu měsíce října. Jedná se o chodník v horní části obce – směrem na Vranv a o opravu spodní cesty do Chrášťan. Firma Š+H již převzala staveniště a pokračuje s pracemi.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST NA OBNOVU OBECNÍHO MAJETKU PO ŽIVELNÝCH POHROMÁCH 2012

___________________________________________________________________________

 

Oprava komunikace p.č. 1666/1 Dražíč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádosti na opravu komunikace p.č. 1661/1 Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 152 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE:

____________________________________

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU, DRAKYÁDA 13.10.2012

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 3.11. 2012

 

MIKULÁŠSKÁ MŠE V KAPLI sv. Mikuláše na zámku 8.12. 2012

 

 

DISKUSE:

______________________

Poděkování pana L. Kozibrátky za odměnu a za možnost pracovat pro obec Dražíč

.

Provozní záležitosti, různé.

 

 

 

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................

 

 

p. Jaroslav Velek ….............................................

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................