Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 27.10.2011

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.10. 2011, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Jaromírem Ptákem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluveni: p. Jan Záveský, p. Josef Pros

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Karla Koláře , zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Karla Koláře, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

 

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Tisk kalendáře – obec Sudoměřice – žádost o příspěvek

 2. Sběrný dvůr – otevření, alespoň 1 x do měsíce

 3. Pokácení stromů - žádost

 4. Nabídka prodeje vozidel

 5. Hřiště

 6. Cesta do Chrášťan – oprava, případně vybudování cyklostezky

 7. Rybářský spolek

 8. Žádost o pozemkové reformy

 9. Nákup terénního vozidla

 10. Provozní záležitosti, různé

   

   

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 69 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

TISK KALENDÁŘE – zapojení do projektu POV Jihočeského kraje

_________________________________________________________________

 

Obec Sudoměřice u Bechyně zajišťuje ve spolupráci s ostatními jihočeskými obcemi roku

vydání a tisk společného kalendáře. Každá obec bude v kalendáři prezentována na 3 stranách.

Na spodní hraně stránky bude panoramatická fotografie obce, na jedné straně kalendáře budou prezentovány výsledky letošního ročníku soutěže.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zapojení obce Dražíč do projektu „ Kalendář jihočeských vesnic roku 2013 „ o jehož podporu požádala obec Sudoměřice u Bechyně v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2011..

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje úhradu 4 000,00 Kč. za 100 kusů těchto kalendářů.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 70 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

SBĚRNÝ DVŮR OBCE DRAŽÍČ

________________________________________

 

Občané žádají Zastupitelstvo obce Dražíč o možnost ukládání odpadů do sběrného dvora, alespoň jednou do měsíce. Požadavek otevření sběrného dvora, vždy 1 sobotu v měsíci bude akceptován.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje otevření sběrného dvora pro občany obce Dražíč vždy každou 1 sobotu v měsíci.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 71 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

POKÁCENÍ STROMU - žádost

___________________________________________

 

Paní Jana Bambasová, žádá Obecní úřad Dražíč o povolení pokácení stromu – břízy, rostoucí na jejím pozemku, zahradě. Svým případným pádem ohrožuje dům i studnu a rovněž tak majetek pana Zdeňka Aignera.

 

Paní Hana Pintýřová též žádá Obecní úřad Dražíč o povolení pokácení stromu – jilmu, ohrožující svým pádem nově opravený dům ve Březí.

 

Obecní úřad Dražíč schvaluje pokácení stromů odbornou firmou, za dodržení všech bezpečnostních předpisů.

 

Zastupitelsto obce Dražíč schvaluje pokácení výše uvedených stromů, ohrožujících majetky občanů.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 72 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

 

NABÍDKA PRODEJE VOZIDEL

___________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč nabízí k prodeji osobní vozidlo OCTAVIA 1,9 TD z roku výroby

1999, stav tachometru 230 000 km., palivo diesel.

Dále pak odhlášené, nepojízdné vozidlo OPEL CAMPO, na náhradní díly nebo jako sklad náhradních dílů.

Zájemci o vozidla mohou podávat své nabídky písemně a to nejpozději do 23.11.2011.

Zastupitelstvo obce Dražíč vybere na svém veřejném zasedání, které se bude konat dne 24.11.2011, nejvýhodnější nabídku a vozidla zájemcům následně odprodá!

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 73 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

HŘIŠTĚ

____________________

 

Obec Dražíč dostala nabídku na vyřízení grantu na opravu dětského hřiště.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vyřízení grantu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 74 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

____________________________

 

OPRAVA CESTY DO CHRÁŠŤAN

__________________________________

 

Paní Anna Hajíčková zastupovala starší občany obce Dražíč a jejich jménem požádala Zastupitelstvo obce Dražíč o opravu dolejší cesty do Chrášťan. Nejlépe by bylo vybudování cyklostezky. Tato záležitost se bude teprve řešit, neboť také velice záleží na tom, jak se vyjádří rada obce Chrášťany. Konkrétní výsledek zatím neznáme!

V minulých letech byla možnost tuto cestu opravit, občané toto zamítli a nyní možná bude trochu problematické tuto záležitost ohledně cesty řešit

 

Zastupitelstvo obce Dražíč vstoupí do jednání s obcí Chrášťany.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 75 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________________

 

ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU POD OBCÍ DRAŽÍČ

_________________________________________________________

 

Někteří občané obce Dražíč nejsou spokojeni s tím, jak se doposud hospodařilo na Dražíčské přehradě a mají námitky, že by se tato dosud praktikovaná praxe měla změnit!

Z tohoto důvodu chtějí založirt, poddotýkám že pod obcí, rybářský spolek.

Členové rybářského spolku by se starali o přidělené rybníky a také by rozhodovali o ceně povolenek. Ve stanovách by stanovili práva a povinnosti členů tohoto spolku a také ostatních nečlenů. Nyní je však otázkou, zda – li to občané vůbec chtějí ?

Na příštím veřejném jednání zastupitelstva předloží svoje návrhy a bude záležet na Zastupitelstvu obce Dražíč, zda – li je podpoří, či nikoliv!

Hlavní osobou pověřenou k jednání je pan František Matoušek.

Návrh usnesení:

 

ŽÁDOST O POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

________________________________________

 

Obec Dražíč zažádá KÚ v Českých Budějovicích o provedení pozemkových úprav , které by měly probíhat v následujících letech.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádosti o provedení pozemkových úprav v k.ú. Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 76 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁKUP STARŠÍHO TERÉNNÍHO VOZIDLA:

___________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup staršího terénního vozidla, které by bylo všestranně využitelné.

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 77 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ:

_____________________________________________

 

Veřejné osvětlení u novostaveb.

Záležitosti kolem ČOV

Setkání důchodců dne 12.11.2011 od 14.00 hodin ve společenském sále v Dražíči.

Plán kulturních akcí v Dražíči – Vesnický spolek, MS Chlum Dražíč atd.

Opakovaný požadavek paní zastupitelky Aleny Dědičové na zveřejňování pozvánky na jednání Zastupitelstva obce Dražíč na webových stránkách obce!

Stížnosti občanů na hluk a nepořádek kolem Špýcharu – upozornění p. J. Papuly.

Mikulášská mše v zámecké kapli – pozvánka od p. L. Graf Deyma a obce Dražíč všem občanům.

Veřejné osvětlení, zda svítit v noci ? Ano či ne ?

Různé!

 

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: pí: Alena Dědičová …..............................................

 

p Karel Kolář ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................