Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 27.12.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 03.01.2014

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.12.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p Jaroslava Velka. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 71 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

      • schválení rozpočtu na rok 2014

      • schválení rozpočtového opatření č. 9/2013

      • příspěvek pro MAS Vltava / Sdružení měst a obcí Vltava

      • pojistná smlouva / pojištění majetku obce

      • kalkulace za vodné a stočné

      • žádost MS Chlum Dražíč o odložení splatnosti půjčky

        

      • kalendáře na rok 2015 – usnesení

      • schválení poplatku za komunální odpad

      • příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků

        

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ROKU 2014

________________________________________

 

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán Zastupitelstvem obce Dražíč a od 29.11.2013

byl zveřejněn na elektronické úřední desce, tak i ve vývěsných tabulích obce po dobu 15 dnů od jeho projednávání. K tomuto návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek. Zastupitelstvo ovce Dražíč schvaluje rozpočet na rok 2014, rozpočet obce Dražíč je schválen vyrovnaný ve výši 4.110 000,00 Kč. jak na straně příjmů. tak i výdajů

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet roku 2014.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 72 bylo schváleno.

 

________________________

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 / 2013 ze dne 27.12.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 9, schvaluje rozpočtové opatření č. 9 / 2013 ke dni. 31.12.2013

 

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 73 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

PŘÍSPĚVEK NA SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VLTAVA

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje mimořádný příspěvek dle usnesení z 03.12.2013 ve výši

24 516,00 Kč. Tento mimořádný příspěvek bude uhrazen do konce roku 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 74 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

POJISTNÁ SMLOUVA – pojištění majetku obce

__________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje novou pojistnou smlouvu na pojištění majetku obce.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 75 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

NÁVRH KALKULACE NA VODNÉ A STOČNÉ

__________________________________________________

 

Cena vodného a stočného by se měla v roce 2014 nepatrně zcýšit, cca o 0,40 Kč. za 1m3.

Po dohodě nebude již firma RVS hradit nájemné obci, ale bude je odvádět do fondu, ze kterého by byly případně hrazeny malé opravy na vodovodním řádu nebo na ČOV.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 76 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

ŽÁDOST MS CHLUM DRAŽÍČ O ODLOŽENÍ SPLÁTKY PŮJČKY

____________________________________________________________________

 

MS CHLUM Dražíč, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o odložení splátky půjčky minimálně do března roku 2014. SZIF ČR, zatím nezaslal MS Chlum Dražíč, požadovanou dotaci.

Z tohoto důvodu žádá MS Chlum o odložení splátky!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odložení splátky do poloviny roku 2014.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 77 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

KALENDÁŘE NA ROK 2015

_________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zapojení obce Dražíč do projektu POV, tak jako v minulých letech a požádat o zhotovení kalendářů na rok 2015. Část projektu je hrazena z dotace a část musí uhradit jednotlivé obce, podle počtu výtisků, ze svých prostředků.

Částka za kalendáře, kterou musí zaplatit obec, se bude pohybovat v rozmezí 3 500,00 – 4.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 78 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

VÝŠE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2014

____________________________________________________________

 

Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2014 se nemění, zůstává stejná jako v roce 2013.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výši poplatku za komunální odpad , výše poplatku se nemění!

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 79 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTURY

__________________________________________

 

Starosta obce Jaroslav Moule, dává tímto příkaz předsedovi inventarizační komise k provedení inventury. Termín provedení inventury stanoví od 30.12.2013 do 15.02.2014..

S výsledky inventury seznámí členové inventarizační komise Zastupitelstvo obce Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje termín provedení inventur od 30.12.2013 do 15.02.2014

.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 80 bylo schváleno.

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

______________________________________

 

Pan starosta poděkoval zastupitelům, zaměstnancům, ale i občanům za jejich práci a popřál všem, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.

Pozval též všechny občany na Silvestrovský pochod 31.12.2013 od 14.00 hodin do Chlumu.

 

Poděkování p. Jana Záveského za podporu Rybářského spolku v Dražíči, poděkování panu starostovi za jeho práci, přání do nového roku.

 

 

4. DISKUSE

________________________

 

Poděkování panu starostovi.

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 2030 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................

p. Jaroslav Velek …................................................

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................