Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 27.5.2010

 

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 27.05. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč
___________________________________________________________________________
 
Přítomni:
______________
 
Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Alena Dědičová, Josef Pros, Václav Zunt, Jan Záveský
 
Omluveni:
____________________________
 
Karel Kolář
 
 
PROGRAM:
______________________
 
1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE P. STAROSTY
3. USNESENÍ
4. DISKUSE
5. ZÁVĚR
 
 
1. ZAHÁJENÍ
____________________________
 
Zasedání zahájila pí. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Josefa Prosa a pana Václava Zunta. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.
 
 
2. INFORMACE P. STAROSTY:
_____________________________________________
 
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ LHP
___________________________________________________
 
uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, obcí Dražíč a HaJ, sdružení pro lesotechnické služby zast. Ing Vladimírem Jablonským, Nádražní 1257, 397 01 Písek.
Základní cena LHP 370,-- Kč./ha
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení LHP.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
STANOVISKO P. JOSEFA K
____________________________________
 
Pan Josef K.zaslal Zastupitelstvu obce Dražíč stanovisko k usnesení ZO č. 4., kdy Zastupitelstvo obce Dražíč neschválilo jeho žádost o překop komunikace.Zároveň žádá
o odstranění závad na této komunikaci v důsledku její penetrace!
Zastupitelstvo zaslané stanovisko a žádost projednalo a trvá na svém rozhodnutí! Nepovolí překop komunikace: Pokud bude mít pan J.K., problém se závadami na této komunikaci, jak píše, co se týče uzávěru veřejného vodovodu, jsme ochotni mu vyjít vstříc a přístup k uzávěru mu označit a uvilnit, ale chodníky a obrubníky byly již řešeny Stavebním úřadem v Týně nad Vltavou a nebylo shledáno žádných závad! Obec se již k této věci nebude opětovně vracet!
 
 
UPOZORNÉNÍ NA TÝRÁNÍ PSA
__________________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo anonymní upozornění na týrání psa paní A.K. , trvale bytem Dražíč 28.
Paní bude upozorněna na tuto skutečnost!
 
VODOVOD
_____________
 
Věřejný vodovod v obci Dražíč bude na krátké období vrácen vlastníkovi. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu. Po tuto dobu, bude drobné závady odstraňovat p.V.Z., se kterým uzavře obec Dražíč, dohodu o provedení práce!
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje uzavření dohody o provedení práce a p. V.Z.
 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1 k 31.05. 2010
__________________________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č.1. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní objem rozpočtu.
 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V DRAŽÍČI
______________________________________________________________
 
Doba konání festivalu 26.06. 2010, začátek v 10.00 hodin.
 
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje konání festivalu v Dražíči.
 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
3. USNESENÍ č. 5/2010 ze dne 27.5. 2010
_________________________________________
 
ZASTUPITELSTVO OBCE DRAŽÍČ SCHVALUJE:
 
  1. Smlouvu o dílo se sdružením HaJ Písek zast. p. Ing. Jablonským
  2. Smlouvu o provedení práce s p. V.Z.
  3. Rozpočtové opatření číslo 1
  4. Konání Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Dražíči
 
 
4. DISKUSE:
___________________________
 
Pan J.Z., poděkoval všem, kteří zajišťovali chod rybářských závodů / organizační, provozní záležitosti, občerstvení, ostatní služby.
Vyjádřil politování nad tím, že se rybářských závodů zúčastňuje stále méně místních občanů!
Je to docela škoda, neboť místní jsou i finančně zvýhodněni, ceny pro účastníky byly hodnotné, ale účast bohužel poloviční než v loňském roce! Velkou roli také určitě sehrálo chladné a deštivé počasí.
 
Poděkování pí. A.D., za pomoc při úpravě zeleně kolem pomníku.
 
Střelecká soutěž o pohár starostů obcí Dražíč a Chrášťany se konala v Sedlci u Č.B.
Zúčastnilo se celkem 5 družstev z okolních mysliveckých sdružení!
V jednotlivcích obsadil pěkné 2. místo p. V.B. Z MS „Chlum „ Dražíč.
 
Ostatní záležitosti, různé
 
*********************************************************************
Zastupitelstvo obce Dražíč gratuluje všem oslavencům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci květnu 2010
pí. Peterková Ludmila 80 let
Lusková Marie 70 let
p. Klika Jaroslav 80 let
Bartoš Stanislav 65 let
 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!
 
***************************************************************************
 
 
5. ZÁVĚR:
_______________________________
 
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
 
Zapsala: pí. Jana Bambasová
 
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................
 
p. Václav Zunt .................................................
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................