Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 28.02.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 28.02. 2013, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a pí. Alenu Dědičovou. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Jaromíra Ptáka a pí. Alenu Dědičovou, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST ZD NEMĚJICE O ODSTRAŇENÍ SLOUPKŮ z místní komunikace – Karlov

_________________________________________________________________________

 

Zemědělské družstvo Nemějice žádá obec Dražíč o odstranění sloupků zužujících vyústění místní komunikace číslo parcely 941 v obci Karlov. Jedná se o vyústění polní cesty, vedoucí od obce Svatkovice na křižovatku silnic Nemějice – Karlov – Nepomuk. Tuto komunikaci potřebuje ZD uvolnit pro průjezd zemědělské techniky.

V současné době se jedná o jediný přístup k pozemkům za obcí Karlov z důvodu vydání části bloku jinému uživateli a tím k zamezení přístupu k pozemkům z jiné strany.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odstranění sloupků / vrat / z místní komunikace

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O ODPRODEJ POZEMKŮ V AREÁLU ZD NEMĚJICE V DRAŽÍČI

_________________________________________________________________________

 

ZD Nemějice, žádá o odprodej pozemků ve vlastníctví obce Dražíč, které se nacházejí v areálu ZD v Dražíči. Jedná se o pozemky, které zasahují do budov a manipulačních ploch v tomto areálu.

 

Parcela číslo : Výměra m2: Specifikace.

 

1689 176 ostatní komunikace

1688/1 790 ostatní komunikace

1688/2 188 ostatní komunikace

263/1 12 zastavěná plocha a nádvoří

216/2 340 zastavěná plocha a nádvoří

266 25 zastavěná plocha a nádvoří

219/3 164 zastavěná plocha a nádvoří

220/2 96 zastavěná plocha a nádvoří

 

Pozemky ve zjednodušené evidenci:

 

534 325

1688 2 693

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celková výměra pozemků: 4 809 m2

 

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odprodej výše uvedených pozemků, za obvyklou cenu,

tj. 10,-- Kč. za 1 m2

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU NA ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

SDH CHRÁŠŤANY.

__________________________________________________________________

 

Vedoucí Mladých hasičů SDH Chrášťany žádá obec Dražíč o finanční podporu na činnost v roce 2013, která bude využita hlavně na dopravu dětí na soutěže, nové vybavení a rozšíření vybavení pro tuto činnost, dále na náklady spojené se soutěžemi a volnočasovou aktivitou.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční podporu Mladých hasičů SDH Chrášťany na rok 2013 ve výši 15.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST SDH DRAŽÍČ NA ROK 2013

_______________________________________________________________________

 

SDH DRAŽÍČ žádá obec Dražíč o finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 50.000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek na rok 2013 pro SDH Dražíč ve výši 50.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O DOTACE - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U HŘIŠTĚ

_______________________________________________________________________

 

Obec Dražíč požádala o dotaci na Úpravu veřejného prostranství u hřiště v obci Dražíč.

 

 

Rozpočet akce cca. 700 000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedenou akci a následnou realizaci projektu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

VÝSTAVBA DŘEVĚNÉ PERGOLY – altánu u hřiště v obci Dražíč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje projekt a výstavbu pergoly u hřiště v obci Dražíč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.8 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST O DOTACE – investice do vodohospodářského majetku / rekonstrukce vodojemu

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádosti na investice do vodohospodářského

majetku a úhradu nákladů s tímto spojených.

 

Náklady, které by měla obec Dražíč financovat, by byly na projekt a výběrové řízení.

/ cca. 50.000,-- Kč. /

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/ 2013 ze dne 28.02.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 1, schvaluje rozpočtové opatření č. 1 / 2013 ke dni 28.02. 2013.

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ZAMĚSTNÁNÍ UCHAZEČŮ Z ÚP V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

_____________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nástup uchazečů z ÚP v Českých Budějovicích

Na základě dohody s ÚP v ČB nastupují od 01.03.2013 tito uchazeči.

sl. Lenka Hojdová, pí. Zdeňka Suchanová a p. František Pileček. V průběhu roku nastoupí

pí. Monika Veselá, p. Ladislav Kozibrátka a možná i další, dle nabídky ÚP a rozhodnutí Zastupitelstva obce Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽÁDOST p. PAVLA KOLÁŘE O POVOLENÍ DISCO v dubnu 2013

_____________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje pořádání 1 akce -discotéky v sále obce Dražíč

zkušebně v měsíci dubnu 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST OSTATNÍCH SPOLKŮ.

______________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč. na činnost v roce 2013 ostatních spolků – myslivci, včelaři, rybáři, Vesnický spolek Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

DISKUSE:

______________________

 

Stížnosti od občanů na služby firmy A.S.A.

Upozornění občanů na řádné třídění odpadů / hlavně plasty / dávat do pytlů pouze to, k čemu jsou určeny!!!

Udržovat pořádek a čistotu na všech sběrných místech. Ukládat pytle s odpady krátce před svozem!

 

Pozvánka od paní Aleny Dědičové na akce pořádané Vesnickým spolkem Dražíč.

 

Dětský maškarní ples - 16.03.2013 od 14.00 hodin

Valná hromada VS Dražíč spojená s oslavou MDŽ – 16.03.2013 od 19.00 hodin

Vystoupení ochotnického divadla Chrášťany – 22.03. 2013

 

Poděkování pana Františka Pilečka za pracovní příležitost u obce Dražíč.

 

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Jaromír Pták …..............................................

 

 

pí. Alena Dědičová …...............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …...................................