Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 28.08.2014

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč                                                     v Dražíči  01..09.2014  

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 28.08. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 20 .00 hodin  p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že  přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka.              Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:         0                 Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 104 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                     

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program  zasedání:

 

 

Návrh usnesení:

_______________________                                                                                                       

 

Schválení programu:

________________________                                                                                                      

 

1.Zahájení

 

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 4

- kemp Lipovsko – p. Malkus Jan

- žádost pí. Renaty Horákové

- prodej pozemku MS Chlum Dražíč

- chodník – vícepráce na opravu chodníku

- kalendáře

- rozdělení odpadního palivového-343 dřeva z prořezávek

- setkání důchodců

- provozní záležitosti, různé

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7          Proti:      0              Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 105 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2014 ze dne 28.08.2014

_______________________________________________________                                                              

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 4/2014 a schvaluje rozpočtové opatření k 31.08.2014

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 106 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ŽÁDOST p. J. MALKUSE – kemp Lipovsko

____________________________________________

 

Pan Jan Malkus žádá zastupitelstvo obce Dražíč o přednostní pronájem stavební buňky na tábořišti Lipovsko na rok 2015. Pan Malkus se podílel na rekonstrukci této buňky a to částečně finančně, ale hlavně fyzicky, pracovně! Odpracoval spoustu hodin při rekonstrukci, přispěl finančně na vybavení této buňky a z tohoto důvodu žádá zastupitelstvo o její přednostní pronájem.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje přednostní pronájem této stavební buňky v roce 2015 panu Janu Malkusovi.

Zároveń děkuje panu J. Malkusovi za spolupráci a za pomoc při rekonstrukci.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 107 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ŽÁDOST PANÍ RENATY HORÁKOVÉ O PRODEJ NEMOVITOSTI V CHLUMU __________________________________________________________________________

 

Paní Renata Horáková žádá o prodej nemovitosti v Chlumu.

Tato žádost je zaregistrována a bude postoupena novému Zastupitelstvu obce Dražíč k vyřešení.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje postoupení žádosti paní R. Horákové novému zastupitelstvu.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 108 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

PRODEJ POZEMKU POD VOLIÉRAMA PRO BAŽANTY

________________________________________________________                                                              

 

MS Chlum Dražíč požádalo již v loňském roce o odprodej pozemku pod voliérama v Dražíči.

Prodej byl schválen, ale dosud nebyla připravena kupní smlouva, která by vše legalizovala a tento prodej byl dokončen.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej tohoto pozemku.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 109 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

CHODNÍK – DODATEK SMLOUVY NA VÍCEPRÁCE

______________________________________________________

Oprava chodníku v Dražíči se rozšířila také o vydláždění přístupů k soukromým nemovitostem. Z tohoto důvodu musel být uzavřen Dodatek smlouvy na vícepráce na opravu chodníku.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek smlouvy na vícepráce na opravu chodníku.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 110 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

KALENDÁŘE NA ROK 2015

____________________________________                                    

 

Obec Dražíč objedná 100 kusů kalendářů na rok 2015. Tyto kalendáře budou před koncem roku rozdány občanům, tak jako tomu bylo v loňském roce.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup 100 kusů kalendářů na rok 2015.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 111 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________________

 

ROZDĚLENÍ ODPADNÍHO DŘEVA

____________________________________________                                                                             

 

Občané, kteří měli zájem o odpadní palivové dřevo, které zůstává ležet v lese po prořezávkách, se mohli přihlásit na OÚ a požádat o přidělení části, úseku lesa, kde si mohou dřevo zpracovat. Přihlásilo se celkem asi 10 lidí, kteří měli o toto palivo zájem.

Jednotlivé části byly přiděleny zájemcům.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozdělení tohoto paliva případným zájemcům.

 

Výsledek hlasování:    Pro:      7        Proti:      0             Zdržel se:         0

 

Usnesení č. 112 bylo schváleno.

 

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

______________________________

Setkání důchodců obce Dražíč se bude konat dne 27.09.2014

Všichni občané jsou srdečně zváni. K tanci a poslechu bude vyhrávat Doubravanka.

 

Poděkování p. Františku Pilečkovi

__________________________________

 

Pan starosta veřejně poděkoval panu Františku Pilečkovi za jeho práci, kterou vykonával od března do srpna letošního roku v rámci dohody uzavřené s ÚP  a obcí Dražíč.

 

4. DISKUSE:

_________________

 

Pan Jan Záveský zve všechny občany na Rybářské závody, které se budou konat dne 20.09.2014 na Dražíčské přehradě. Občerstvení zajištěno!

Vesnický spolek pořádá zájezd do Prahy na Sněhovou královnu, bližší informace budou zveřejněny později.

Provozní záležtitosti, různé

 

5. ZÁVÉR:

_________________

                                                                                                                                   

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

 

Zapsala:   pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: pí. Alena Dědičová                            ………………………………..

                               

                                   p. Jaromír Pták                                  …................................................

 

 

 

Za obec Dražíč:  starosta  p. Jaroslav Moule          ….............................................