Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 28.11.2013

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 01.12.2013

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 28.11.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p Jaromíra Ptáka.. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

- vypořádání majetku / dědici po paní Stropnické

- přípojka k obecnímu vodovodu p. Zahradník

- žádost p. Václava Koudelky

- vystavba rodinného domu v lokalitě U Hřiště

- návrh rozpočtu na rok 2014

- rozpočtové opatření

- žádost o obnovení polní cesty k Posekanému

- veřejné poděkování zaměstnancům, pracovníkům v lesním hospodářství obce

 

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽADOST O VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU S OBCÍ DRAŽÍČ

_________________________________________________________

 

Paní Zdenka Samcová zaslala návrh na vypořádání majetku, který zdědila po paní Marii Stropnické. Jedná se o p.č. st. 14 o výměře 63 m2, na které stojí část požární zbrojnice, Za tuto parcelu navrhuje paní 100,-- Kč / za 1 m2. Dále se jedná o p.č. 90 o výměře 90 m2, kde navrhuje paní 10,-- Kč./ za 1 m2.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh paní Zdenky Samcové, schvaluje výkup výše uvedených pozemků za stanovené ceny.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 64 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K OBECNÍMU VODOVODU

____________________________________________________

 

Pan Václav Zahradník žádá o připojení k obecnímu vodovodu a o instalaci vodoměru.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje připojení nemovitosti p. V. Zahradníka k obecnímu vodovodu a instalaci vodoměru.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 65 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O DOŘEŠENÍ STAVU VLASTNICTVÍ p.č. 489/16 v k.ú. Dražíč

__________________________________________________________________

 

K žádosti p. V. Koudelky sdělujeme, že není v pravomoci obce rozhodovat o prodeji cizích

pozemků! Všechni vlastníci byli upozorněni a vyzvání k vyřešení vlastníckých vztahů.

Více v tomto směru dělat nemůžeme!

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 66 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8 ze dne 28.11.2013

_____________________________________________________

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8 / 2013 ze dne 28.11.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 8, schvaluje rozpočtové opatření č. 8 / 2013 ke dni. 30.11.2013

 

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 67 bylo schváleno.

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

________________________________________

 

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán Zastupitelstvem obce Dražíč a od 29.11.2013

bude zveřejněn na elektronické úřední desce, tak i ve vývěsných tabulích obce po dobu 15 dnů od jeho projednávání. Pokud k tomuto návrhu nebudou vzneseny žádné připomínky, bude na příštím jednání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat 27.12.2013 bude schválen!

Rozpočet obce Dražíč je navržen jako vyrovnaný ve výši 4.110 000,00 Kč. jak na straně příjmů. tak i výdajů

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje návrh rozpočtu a souhlasí s jeho zveřejněním.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

VÝPLATA MEZD ZA OBDOBÍ 12/2013

_________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výplatu mezd za měsíc prosinec 2013 do konce roku 2013.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 69 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽADOST O OBNOVENÍ POLNÍ CESTY

____________________________________________

 

ZD Nemějice žádá o obnovení polní cesty k Posekanému.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje obnovení polní cesty k Posekanému.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 70 bylo schváleno.

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

______________________________________

 

Pan starosta veřejně poděkoval všem zaměstnancům, kteří pracovali v průběhu roku u obce Dražíč, dále pak p. Ing. Jaroslavu Hanusovi, p. Josefu Houdkovi a p. Vojtěchu Horákovi, kteří prováděli těžbu a pěstební práce v obecních lesích. Srdečné poděkování všem!

 

4. DISKUSE

________________________

 

Poděkování panu starostovi od p. Kozibrátky a ostatních občanů

Provozní záležitosti, různé.

Pozvánka na adventní akce.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 2030 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

p. Jaroslav Velek …................................................

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................