Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 29.08.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 3.9.2013

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29.08. 2013, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluven: Jaroslav Velek

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

- výběrové řízení

- nákup chladícího zařízení

- žádost pí Mgr. Křečkové

- kemp – obytná buńka

- oprava komunikací po povodni

- rozpočtové opatření č. 5

- hokejový klub – žádost o finanční příspěvek

- dopis pí. Hošnové / doručen v den jednání

- výběrové řízení / schválení vybrané firmy

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 43 bylo schváleno.

 

INFORMACE P. STAROSTY:

__________________________________

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – výstavba tůní / odvodnění terénu u hřiště

_____________________________________________________________

 

Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Vialit Soběslav, Reno Šumava, Dřevotrans – Josef Jůn Drahonice.

 

Dle nejvýhodnější nabídky, byla vybrána komisí ze Zastupitelstva obce Dražíč, firma Dřevotrans – Josef Jůn, Drahonice.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje firmu Dřevotrans, zhotovitelem výstavby tůní.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 44 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁKUP VÝČEPNÍHO CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ PRO POTŘEBY OBCE

___________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup chladícího výčepního zařízení, dle potřeby obce.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 45 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

ŽÁDOST pí. Mgr. KŘEČKOVÉ

Paní Mgr. B. Křečková, žádá zastupitelstvo obce o povolení vyklestění přístupové cesty / odstranění veškerých letitých náletových dřevin / z důvodu opravy vodovodního potrubí ze studny nacházející se na pozemku p.č. 5954 v k.ú. Písecká Smoleč k chalupě na pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Dražíč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje žádost pí. Mgr. Křečkové o vyklestění přístupové cesty.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 46 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

KEMP – výjimka ponechání 4. kusů velkých maringotek, darování obytné buňky

_________________________________________________________________________

 

Majitelé 4 velkých maringotek, žádají Zastupitelstvo obce Dražíč a Povodí Vltavy o výjimku

a prodloužení umístění těchto objektů a ponechání na původním místě v kempu.

Povodí Vltavy udělilo výjimku pouze do příštího roku! Podle toho se musí majitelé rozhodnout a zařídit tak, aby tyto maringotky do konce září 2014 z tohoto prostoru přes zimu

zmizely!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje udělení výjimky Povodím Vltavy a ponechání 4 velkých maringotek přímo v kempu a schvaluje přijem obytné buňky jako daru!

Zastupitelstvo obce Dražíč přijímá jako dar obytnou buňku, kterou majitel nabídl . Již několik let je nevyužitá a nyní byla nabídnuta obci jako dar.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 47 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ŽÁDOST O DOTACE, oprava komunikací

____________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádosti o dotace na opravu komunikací po povodni na cestu ke studním. Žádost byla již schválena zastupitelstvem a odeslána na Ministerstvo dopravy na 2 poškozené komunikace!

Možnost příjetí dotace pouze na 1 poškozenou cestu, z hlediska větší potřebnosti, dostala přednost opravy cesta ke studním v k.ú. Dražíč.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje opravu místních komunikací metodou turbo, zalití prasklin asfaltem a zasypání jemnou drtí. Tuto opravu bude provádět firma Vialit Soběslav, která v nabídce uvedla cenu 4 598,00 Kč. za tunu materiálu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 48 bylo schváleno.

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5 / 2013 ze dne 29.08.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 5, schvaluje rozpočtové opatření č. 5 / 2013 ke dni. 31.08. 2013.

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 49 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

__________________________________________________________

 

Hokejový klub HC Dražíč, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o poskytnutí finančního příspěvku

ve výši 20 000,00 Kč., na hokejovou sezónu 2013-2014 na činnost klubu, hlavně pak na pronájem ledové plochy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,00 Kč.pro HC Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 50 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

STÍŽNOST pí. L. HOŠNOVÉ

__________________________

 

Stížnost paní L. Hošnové byla projednána na jednání ZO, kde bylo rozhodnuto, že následující den, bude vyřešena přímo na místě v Nepomuku.

Paní MUDr. Ireně Pelikánové bude zaslán dopis s upozorněním na porušení OZV obce Dražíč a se žádostí o sjednání nápravy a následným dodržováním Obecně závazné vyhlášky obce Dražíč, týkající se volného pobíhání psů!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje vyřešení stížnosti pí. L. Hošnové na místě samém a pokus o vyřešení celé záležitosti. Dále schvaluje upozornění paní MUDr. I. Pelikánové na dodržování OZV obce Dražíč.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 51 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – schválení vybrané firmy na provedení akce: Rekonstrukce vodojemu obce Dražíč

__________________________________________________________________________

 

Na základě výběrového řízení byla vybrána hodnotící komisí najvýhodnější nabídka a to od firmy RVS a.s..

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Radouňskou vodohospodářskou společnost, a.s. , jako dodavatele stavebních prací „ Rekonstrukce vodojemu obce Dražíč „.

Číslo nabídky: PO13014, červenec 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 52 bylo schváleno.

 

DISKUSE:

 

Provozní záležitosti, různé.

Poděkování p. J. Matuškovi za pomoc při úklidu a zvelebování obce.

Pozvánka na Rybářské závody na sobotu 21.09.2013

Oznámení – p. Kolář Pavel od 9. - 15.09.2013 dovolená, PO, ST, PÁ – hospoda otevřená!

Nohejbalový turnaj 7.09. 2013 na hřišti v Dražíči

Drakiáda – říjen

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

 

p. Josef Pros …...............................................

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................