Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 29.09.2011

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29.09. 2011, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin místostarostou p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Karla Koláře , zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Karla Koláře, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 59 bylo schváleno.

 

 

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1. Firma AQUASERV – nabídka služeb

  1. Žádost p. Karla Sádla – správce farnosti v Chrášťanech

  2. Žádost obce Dražíč městu Moravský Krumlov o darování sochy

  3. Finanční příspěvek na Svatohubertskou slavnost

  4. Nabídky lesních hospodářů

  5. Prodloužení dohody s ÚP a obcí Dražíč pro pí. Suchanovou

  6. Rozpočtová změna č.2/2011 k 30.09.2011

  7. Setkání důchodců

  8. Provozní záležitosti, různé

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 60 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

___________________

 

FIRMA AQUASERV s.r.o. České Budějovice – cenová nabídka

__________________________________________________________

 

Obec Dražíč obdržela za vítězství v soutěži „ Vesnice roku 2011 „ Jihočeského kraje šek ve

výši 30 000,00 Kč., na využití služeb této firmy.

Firma zpracovala cenovou nabídku na vyčištění vrtu vlastní technikou v období říjen 2011

TV prohlídka a regenerace vrtu D-4 Dražíč bude stát 46 000,- Kč. + 20 % DPH.

30 000,- Kč. zaplatí firma a zbytek uhradí obec Dražíč.

 

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje cenovou nabídku.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 61 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ŽÁDOST p. KARLA SÁDLA, správce Římskokatolické farnosti v Chrášťanech

______________________________________________________________________

 

Správce Římskokatolické farnosti v Chrášťanech p. Karel Sádlo, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční výpomoc při nákupu nových varhan do kostela v Chrášťanech.

Navrhovaná cena nových varhan je 800 000,- Kč.

Pan Karel Sádlo se samozřejmě se žádostí obrátil i na starosty ostatních obcí, které do farnosti patří / Chrášťany a Hosty /

Zastupitelstvo obce Dražíč schválilo finanční výpomoc na nákup nových varhan ve výši 25 000 ,- Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 62 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ŹÁDOST O DAROVÁNÍ SOCHY

___________________________________________

 

Obec Dražíč na žádost zástupců KSČM z Týna nad Vltavou, zaslala žádost o darování sochy

Rudoarmějce „ městu Moravský Krumlov..Tato darovaná socha by měla být umístěna na hřbitově vojáků Rudé armády ve Vranově.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje žádost o darování sochy a její následné umístění na hřbitově ve Vranově.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

___________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SVATOHUBERTSKOU SLAVNOST

______________________________________________________________

 

Organizátoři Svatohubertské slavnosti, která se bude konat dne 22.10.2011 v Chrášťanech a následně po Svatohubertské mši v kostele sv. Bartoloměje se průvod družiny sv. Huberta vydá do Hostů, kde bude pokračovat slavnost v sále obecní hospody, žádají Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek na Svatohubertskou slavnost ve výši 3 000,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 64 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

CENOVÉ NABÍDKY LESNÍCH HOSPODÁŘŮ

_______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč posoudilo cenové nabídky na výkon odborné správy lesů podle

zákona číslo 289/95 Sb. Ze tří nabídek byla vybrána cenová nabídka p. Ing. Jaroslava Hanuse nejvýhodnější.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje cenovou nabídku p. Ing. Jaroslava Hanuse a ten se také stává odborným lesním hospodářem obce Dražíč.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odborného lesního hospodáře p. Ing. Jaroslava Hanuse.Bude pokračovat i nadále v započaté práci, neboť funkci odborného lesního hospodáře pro obec Dražíč, vykonává svědomitě již řadu let.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 65 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

PRODLOUŽENÍ DOHODY O VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

______________________________________________________________________

 

Obec Dražíč požádala ÚP v Českých Budějovicích o prodloužení dohody pí. Suchanové Z, ještě o 1 měsíc, aby paní Suchanová mohla pobírat podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce

v ČB, dohodu prodloužil do 31.10.2011.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodloužení dohody do 31.10.2011.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 65 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2011 ze dne 29.09.2011

______________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č. 2 / 2011, rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 66 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

_______________________________

 

Návrh pana starosty uskutečnit Setkání důchodců obce Dražíč v listopadu 2011, podpořili všichni zastupitelé.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje uspořádání „ Setkání důchodců „ v měsíci listopadu

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 67 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

___________________

.

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ:

_______________________________________________

 

Informace občanům

 

Pan starosta Jaroslav Moule a pan místostarosta Jan Záveský se zúčastnili celostátního vyhlášení Vesnice roku 2011 v Luhačovicích a dne 6.10. navštíví oba vesnici roku 2011 – obec Komňu, ve Zlínském kraji, kde se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen v rámci soutěže Vesnice roku 2011.

 

Zájemci o DVD z vyhlášení výsledků vesnice roku 2011 Jihočeského kraje v Dražíči si je mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Dražíči.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: pí: Alena Dědičová …..............................................

 

p Karel Kolář ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................