Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 29.10.2010

Ustavující zasedání

 

Obec Dražíč
Zastupitelstvo obce Dražíč
 
Z Á P I S
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29.10. 2010, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Jaroslavem Moulem ( dále jen jako předsedající ).
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce, předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecních zřízení ) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán ). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dražíč zveřejněna v souladu se zákonem na dobu nejméně 7 dní, a to je od 22.10 do 29.10. 2010. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).
 
Složení slibu členy zastupitelstva
 
Předsedající v souladu s § 69. odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění ).
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích, „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejjích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky „ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu ( příloha č. 2 )
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa a zapisovatelem
pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa a zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
Schválení programu:
________________________
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 
 1. Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dl. uvolněn
     • určení způsobu volby starosty a místostarosty
     • volba starosty
     • volba místostarosty
 
 
  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů kontrolního výboru
 
III.) Diskuse
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
 
 
 
 
BOD I – volba starosty a místostarosty
 
Určení počtu místostarostů
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze 1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
 
Návrh usnesení:
_______________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schválilo zvolení jednoho místostarosty.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
 
 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasovánímbyla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
 
Návrh usnesení:
_________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč v souladu s § 84 odst. 2. písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
 
 
Zastupitelstvo obce Dražíč volí starostu Jaroslava Mouleho.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
 
Po zvolení starostypřevzal starosta vedení zasedání ( dále veden jako předsedající ).
 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Jana Záveského a paní Alenu Dědičovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo
 
Návrh usnesení:
___________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč volí místostarostou p. Jana Záveského.
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
 
 
Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru
 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor ( § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. ) zákona o obcích ), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( § 117 odst. 3 zákona o obcích ), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy ( § 117 odst.4 zákona o obcích ).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( § 117 odst. 4 zákona o obcích ).
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
 
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 
 
Finanční výbor: předseda Jaromír Pták
člen Alena Šumpelová Ing.
člen Vlasta Horažďovská
 
Kontrolní výbor: předseda Karel Kolář
člen Hana Dvořáková
člen Josef Pros
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zřízení a složení finančního a kontrolního výboru.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
 
 
 
 1. Diskuse:
______________________________
Podání žádosti o opravu stávající kanalizace
Nákup pozemku pod ČOV od p. Milana Peterky
Odstranění thůjí u pomníku v Dražíči – přerostlé stromy, nutná výsadba nových, vhodných.
Pozvánka na setkání důchodců.- 20.11. 2010
 
 
IV . Závěr:
_______________________________
 
Závěrem poděkoval pan předsedající všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
 
 
Zapsala: pí. Jana Bambasová
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................
 
p. Josef Pros .................................................
 
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................