Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 29.12.2011

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 29.12. 2011, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluveni:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaroslava Velka. Zapisovatelem pí Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Karla Koláře a p .Jaroslava Velka, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 90 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

  1. Žádost o prodej části pozemku v k.ú. Dražíč – p. Velický

  2. Schválení rozpočtu na rok 2012

  3. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013, 2014

  4. Rozpočtové opatření č.4/2011

  5. Finanční příspěvek na pojízdnou prodejnu

  6. Příkaz k provedení inventury

  7. Nákup maringotky

  8. Odpisový plán

  9. Souhlas zastupitelstva ve věci úplatného převodu pozemků

  10. Provozní záležitosti, různé

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 91 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ŽADOST O PRODEJ ČÁSTI POZEMKU

________________________________________

 

Pan Petr Velický žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o prodej části pozemku o výměře 79 m2.

Jedná se o část pozemku v k.ú. Dražíč, parcelní číslo 1733/1 / ostatní plochy – komunikace.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje prodej části pozemku p.č. 1733/1 p. P. Velickému.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 92 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

ROZPOČET OBCE DRAŽÍČ NA ROK 2012

___________________________________________

 

Návrh rozpočtu obce Dražíč byl zveřejněn po dobu 15 dnů od jeho projednávání. K tomuto návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek. Rozpočet obce Dražíč na rok 2012 byl schválen ve výši 12 633571,00 Kč.

Přílohou zapisu bude schválený rozpočet na rok 2012.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet na rok 2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 93 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA R. 2012, 2013, 2014

________________________________________________

 

Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn po dobu 15 dnů od jeho peojednávání. K tomuto návrhu rozpočtového výhledu nebylo vznesevo žádných připomínek. Rozpočtový výhled na roky 2012, 2013, 2014 byl schválen.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtový výhled na výše uvedené roky.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 94 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 /2011 ze dne 29.12.2011

___________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatřeení č.4/2011, rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 95 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ POJÍZDNÉ PRODEJNY

__________________________________________________________

 

Provozovatel soukromé pojízdné prodejny smíšeným zbožím p. Jaroslav Kořánek, žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů vynaložených na provoz pojízdné prodejny.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000,00 Kč. na provoz pojízdné prodejny.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 96 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTURY

_____________________________________________

 

Starosta obce Jaroslav Moule, dává tímto příkaz předsedovi inventarizační komise k provedení inventury. Termín provedení inventury stanoví od 30.12.2011 do 16.01.2012.

S výsledky inventury seznámí členové inventarizační komise pana starostu a Zastupitelstvo obce Dražíč.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje termín provedení inventur od 30.12.2011 do 16.01.2012

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 97 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

NÁKUP MARINGOTKY

___________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup maringotky .

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ODPISOVÝ PLÁN

_______________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje odpisový plán. Vyřazovací zůstatková cena je 5 % z původní ceny.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 99 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

SOUHLAS ZASTUPITELSTVA VE VĚCI ÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje koupi pozemků od PF ČR., za účelem výstavby hřiště.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

____________________________________

 

Pan starosta veřejně poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům, členům komisí, hasičům, myslivcům, spolkům a sdružením, ale také všem občanům za jejich práci a popřál všem, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2012.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ

_______________________________________

 

Paní Alena Dědičová děkovala jménem Zastupitelstva obce Dražíč, ale i jménem svým panu starostovi za jeho práci, ale také všem zastupitelům a občanům. Přála jim též všechno dobré do roku 2012 Zároveň pozvala občany na zdravotní přednášku pí. Hanzalové, která se bude konat 13.01. 2012. Babský maškarní bál je naplánován na 21.01.2012.

V diskusi vystoupil také p. Karel Kolář, který rovněž děkoval panu starostovi za podporu hasičů a za spoluprácis OÚ Dražíč v průběhu celého roku Též popřál všem občanům pevné zdraví do roku 2012.

Pan Jaromír Pták přednesl zprávu z revize rybářských účtů za rok 2011.

Občané se dotazovali na úpravu režimu světel, možnosti nastavení atd.

Různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

p Jaroslav Velek ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................