Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 30.05.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 6.6.2013

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.05. 2013, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin p. Karlem Kolářem, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluven: Jan Záveský

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka... Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu pí. Alenu Dědičovou a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

 

INFORMACE P. STAROSTY:

 

Návrh usnesení:

______________________

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENU

______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Alenou Kačírkovou. Na základě této smlouvy paní Alena Kačírková jako povinný z věcného

břemene zřizuje věcné břemeno vedení kanalizace a přístupu za účelem údržby a oprav kanalizace přes pozemky specifikované v čl. 1. této smlouvy v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

 

Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou, od data podpisu této smlouvy na deset let. Tedy do 10.06.2023.

Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno uvedené v čl. II,.této smlouvy se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,00 Kč. ( slovy: jeden tisíc korun českých ).

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

ZAMÍTNUTÍ DOTACE

_____________________________

 

Informace ohledně zamítnutí dotace na úpravu terénu kolem hřiště – park !

 

Obec Dražíč neobdržela požadovanou dotaci na výsadbu stomů a keřů kolem hřiště, na úpravu a odvodnění zamokřeného terénu atd.

Z tohoto důvodu se rozhodlo Zastupitelstvo obce Dražíč, nechat vypracovat projektovou dokumentaci na řešení tohoto problému.

Záměrem by bylo výstavba dvou jezírek, která by zadržovala vodu a do kterých by byla voda z okolních částí zamokřených pozemků svedena.

Zastupitelstvo obce Dražíč se bude tímto návrhem zabývat, osloví odborníky na tuto problematiku.

Obec Dražíč je rozhodnuta tuto akci zafinancovat sama ze svých prostředků.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje záměr vyřešení úprav zamokřeného terénu kolem hřiště.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

NÁKUP SEKAČKY

______________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje nákup sekačky na trávu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY POZEMKU

____________________________________________

 

Za účelem převodu pozemků, směny a prodeje stanovuje Zastupitelstvo obce Dražíč cenu v místě obvyklou ve výši 10.00 Kč., za 1 m2.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje cenu pozemků v místě obvyklou za účelem převodu pozemků ve výši 10.00 Kč. za 1m2.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/ 2013 ze dne 30.05.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 3, schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2013 ke dni. 31.05. 2013.

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

______________________

 

REVITALIZACE RYBNÍČKU / Na Poustkách

_____________________________________________

Pan Ing. Vladimír Jaroš nabídl obci provedení odbahnění rybníčku Na Poustkách v Dražíči.

Pokud obec vyřídí veškeré náležitosti týkající se této záležitosti, je ochoten p. Ing. Vladimír Jaroš, provést odbahnění na vlastní náklady. Obec tuto iniciativu vítá a bude se snažit spolupracovat.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

CESTA – NEPOMUK / kolem rybníku

______________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč vydává zákaz vjezdu na travnaté plochy kolem rybníku v Nepomuku směrem k nemovitosti p. Františka Krále. Pozemek je silně zamokřený a není na něj povolen vjezd Kolem rybníku nevede žádná místní komunikace, proto zde nebude ani povolen vjezd!

Žádáme občany, kteří tuto cestu využívali, aby používali komunikaci, která je k tomu určena,

nikoliv však zkratku po travnatých plochách kolem rybníku!

 

Zastupitelstvo obce Dražíč vydává zákaz vjezdu na travnaté plochy kolem rybníku v Nepomuku.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

 

Kulturní pozvánky:

 

Myslivecký dětský den 1.6.2013

Festival dechových hudeb 15.6.2013 od 12.00 hodin v Dražíči

 

DISKUSE:

______________________

 

Provozní záležitosti, různé

.

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: pí. Alena Dědičová …..............................................

 

 

p. Jaromír Pták …...............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................