Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 30.06.2011

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.06. 2011, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin paní Alenou Dědičovou, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Omluven: Jan Záveský

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaromíra Ptáka a p.Josefa Prosa, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p.Jaromíra Ptáka a p. Josefa Prosa, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 49 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2011

2. Možnost nákupu smaltovaného obecního znaku – nabídka

3. Zaměstnání brigádníků v době prázdnin

4. Vesnice roku 2011 – vyhodnocení

5. Žádost o příspěvek hasičům na Dětský prázdninový den

6. Provozní záležitosti, různé

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 50 bylo schváleno

 

Návrh usnesení

______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2011

 

Rozpočtové opatření č.1/2011 ze dne 30.06. 2011.

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 51 bylo schváleno

Návrh usnesení:

_______________________

 

NABÍDKA – MOŽNOST NÁKUPU SMALT. OBECNÍHO ZNAKU

___________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč dostalo nabídku na nákup smalt. obecního znaku, nabídka nebyla akceptována.

 

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 52 nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_____________________________

 

ZAMĚSTNÁNÍ BRIGÁDNIKŮ v době prázdnin / studentů

________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schválilo přijetí několika studentů na letní prázdninovou brigádu

v měsících červenci a srpnu 2011.Budou s nimi uzavřeny dohody o provedení práce na dobu určitou!

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 53 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

DRAŽÍČ – Jihočeská vesnice roku 2011

______________________________________________

Dovolujeme si oznámit všem občanům, že obec Dražíč, obsadila první místo v soutěži Jihočeská vesnice roku 2011.

Z tohoto titulu vyplývá pro obec Dražíč mnoho povinností, např, zajištění slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2011 Jihočeského kraje v Programu obnovy venkova.

Slavnostní vyhlášení se bude konat 19. srpna 2011 od 10.00 hodin v Dražíči. Všichni občané

obdrží pozvánku na tuto akci a jsou srdečně zváni.

 

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - HASIČI

_______________________________________________________

 

SDH Dražíč žádá zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek na Dětský prázdninový den, který se bude konat dne 17. července v Dražíči.

Zastupitelstvo obce Dražíč navrhlo finanční příspěvek ve výši 3 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 54 bylo schváleno.

 

 

 

DISKUSE:

 

 

Občané upozorňovali Zastupitelstvo obce Dražíč na to, že někteří občané pálí odpady, místo toho,aby je třídili. Občané, kteří tímto porušují vyhlášku, se vystavují finančním pokutám Žádáme všechny občany o dodržování Obecně závazných vyhlášek obce Dražíč!

Poděkování pana starosty všem občanům, kteří přispěli svojí prací k velkému úspěchu obce v této prestižní soutěži

 

Provozní záležitosti, různé.

 

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Jaromír Pták …..............................................

 

p. Josef Pros ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................