Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 30.08. 2011

Zápis 

Obec Dražíč
Zastupitelstvo obce Dražíč
 
Z Á P I S
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.08. 2011, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin paní Alenou Dědičovou, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).
 
Omluven: Josef Pros
 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem p. Jaromíra Ptáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Jednalo se o mimiřádné zasedání Zasrupitelstva obce Dražíč.
 
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p.Karla Koláře a p. Jaroslava Velka, zapisovatelem p. Jaromíra Ptáka.
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 55 bylo schváleno.
 
 
Schválení programu:
________________________
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
 
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:
 
  1. VÝBÉROVÉ ŘÍZENÍ – oprava stávající poškozené kanalizace
  2. ŽÁDOST p. Ing. Jaroslava Hanuse o zvýšení platu za lesnicko – tech. služby
  3. ZAJIŠTÉNÍ PROVOZU ČOV – do konce roku 2011
  4. ZÁVĚR
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 56 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
___________________
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – oprava stávající poškozené kanalizace v obci Dražíč __________________________________________________________________
 
Obec Dražíč vyhlásila výběrové řízení na akci: Oprava poškozené stávající kanalizace v obci Dražíč.
 
Byly osloveny firmy: BDM Stavební a.s. Písek
DAICH spol. s.r.o. Tábor
RVS a.s. Horní Skrýchov
 
Výběrové řízení vyhrála firma RVS – Radouňská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem
v Horním Skrýchově č.p. 25.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výběrové řízení a dále pak firmu RVS a.s.. jako dodavatele, který provede opravu poškozené kanalizace v obci Dražíč.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 57 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
___________________
ŽÁDOST p. Ing. Jaroslava Hanuse
_____________________________________
 
Pan Ing. Jaroslav Hanus požádal o zvýšení platu za lesnicko – technické služby, které zajišťuje pro obec Dražíč.
Zastupitelstvo obce Dražíč rozhodlo oslovit také ostatní zájemce o tuto činnost, aby předložili své nabídky a z nich pak vybrat lesního správce! Termín bude stanoven do konce září 2011.
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, by mělo jasné, kdo bude pro tuto zodpovědnou práci vybrán
Návrh usnesení:
___________________
ZAJIŠTÉNÍ PROVOZU ČOV
____________________________________
 
ČOV DRAŽÍČ bude uvedena do zkušebního provozu fitmou RVS a.s. , který bude trvat do konce roku 2011.
 
Od 1.1. 2012 bude čističku odpadních vod provozovat firma, která bude vybrána výběrovým řízením.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 58 bylo schváleno.
 
ZÁVĚR:
_________________
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
 
Zapsal: p. Jaromír Pták
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................
 
p Jaroslav Velek ….............................................
 
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................