Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 30.09.2013

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč v Dražíči 3.10..2013

 

ZÁ P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30,09. 2013, od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Josefa Prosa, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 53 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

- rozpočtové opatření č. 6

- finanční příspěvek MS Chlum Dražíč – Sv.atohubertská slavnost / smlouva

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 54 bylo schváleno.

 

 

INFORMACE P. STAROSTY:

__________________________________

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6 / 2013 ze dne 30.09.2013

_____________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč projednalo návrh rozpočtové změny č. 6, schvaluje rozpočtové opatření č. 6 / 2013 ke dni. 30.9.2013

Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 55 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

______________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SVATOHUBERTSKOU SLAVNOST – myslivci

______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje poskytnutí dotace / finančního příspěvku na zajištění

Svatohubertské slavnosti ve výši 5 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 56 bylo schváleno.

 

 

  1. DISKUSE

_______________________

 

Provozní záležitosti, různé.

Příprava Setkání důchodců, oprava komunikací metodou Turbo v měsíci říjnu, případně v listopadu.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

 

p. Josef Pros …...............................................

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule ….............................................