Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 30.12.2010

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 30.12. 2010, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin místostarostou obce Janem Záveským., dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Velka a p .Jaromíra Ptáka , zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Velka a p. Jaromíra Ptáka , zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 

Poté předal slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.

 

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

  1. Obecně závazná vyhláška obce

  2. Rozpočet na rok 2011

  3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova

  4. Dodatek smlouvy č.11 s firmou A:S:A.

  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

  6. Rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2010

7 Termín provedení inventury – příkaz k provedení inventury.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010

_____________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč se na svém zasedání dne 30.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm., d) a § 84 odst. 2 písm., h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou obec Dražíč zavádí tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c) poplatek z ubytovací kapacity d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

________________________

 

ROZPOČET NA ROK 2011 – schválení

___________________________________________________

 

Návrh rozpočtu obce Dražíč byl zveřejněn na úřední desce a ve vývěsných tabulích v obci po dobu 15 dnů od jeho projednávání a k tomuto návrhu nenylo vzneseno žádných připomínek. Z důvodu přijetí úvěru na ČOV, se jedná o rozpočet shodkový.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočet obce Dražíč na rok 2011.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

________________________

 

ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

____________________________________________________________

 

Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2011 připravila obec Dražíč na 2 akce a to:

 

  1. Oprava kanalizace

  2. Přípojky kanalizace

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2011.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA NA OBDOBÍ 2011 – 2015

_______________________________________________________________

 

Obec Dražíč se v roce 1995 přihlásila k Programu obnovy venkova a každý rok realizuje některý z přihlášených projektů.

Pro rok 2011 je to v prvé řadě ČOV, dále pak oprava kanalizace, přípojky kanalizace, oprava a výměna veřejného osvětlení, chodníky, údržba veřejné zeleně, opravy místních komunikací, vybavení interiéru kulturního domu, nákup židlí, stolů, nové osvětlení, opravy všeho druhu,

cyklostezka, opravy kaple a drobných sakrárních staveb – boží muka, křížky, atd.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje místní Program obnovy venkova na období 2011 – 2015.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SVOZU A LIKVIDACE ODPADU PRO ROK 2011

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě s firmou A:S:A. České Budějovice o poskytování služeb v oblasti svozu a likvidace odpadu pro rok 2011.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍMU VĚCNÉMU BŘEMENU

________________________________________________________________________

 

Uzavřená podle § 50a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění.

 

Předmětem smlouvy je, že obec Chrášťany hodlá vybudovat nové výtlačné potrubí k vodojemu Dražíč a toto nové výtlačné potrubí bude uloženo i v pozemcích - parc. č. K.N. 1666/1, 1666/2, 1666/3 a 1673/1 vedených na LV 1 v katastrálním území 632198 Dražíč.

Zavázaný prohlašuje, že je vlastníkem těchto „ zatížených nemovitostí „.

V souladu se záměrem oprávněného realizovat stavbu „ Výtlačné potrubí k vodojemu Dražíč “ na zatížených pozemcích, uzavírají smluvní strany obec Dražíč a obec Chrášťany tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4

______________________________________

 

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2010.

Dle předloženého návrhu.

 

Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

________________________

 

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ INVENTURY

___________________________________________

 

Starosta obce Jaroslav Moule, dává tímto příkaz předsedovi inventarizační komise k provedení inventury. Termín provedení inventury stanoví od 31.12. 2010 do 15.01. 2011.

S výsledky inventury seznámí členové inventarizační komise jak starostu, tak zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje termín provedení inventur od 31.12 2010 do 15.01. 2011.

 

Výsledek hlasování: Pro. 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

 

 

PODĚKOVÁNÍ PANA STAROSTY

_________________________________________

 

Závěrem jednání poděkoval pan starosta všem zastupitelům, členům komisí, hasičům, myslivcům, spolkům a sdružením, ale také všem občanům za jejich práci a popřál všem hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2011.

 

 

DISKUSE

_____________

 

V diskusi vystoupila paní Alena Dědičová, která děkovala panu starostovi za jeho práci a dodatečně mu popřála k jeho půlkulatým narozeninám.

Též popřála všem přítomným, vše dobré do nového roku 2011.

Provozní záležitosti, různé.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Velek Jaroslav …..............................................

 

p. Pták Jaromír ….............................................

 

 

 

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................