Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 31.03.2011

Zápis 

Obec Dražíč
Zastupitelstvo obce Dražíč
 
 
Z Á P I S
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 31.03. 2011, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin místostarostou obce Janem Záveským., dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).
 
Omluvena: Alena Dědičová
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p.Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
 
Návrh usnesení:
_________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Prosa a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí. Janu Bambasovou.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
 
Poté předal slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.
 
 
Schválení programu:
________________________
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:
 
  1. Schválení závěrečného účtu
  2. Žádost o překop silnice – p. Havlík
  3. Kanalizace – přípojky
  4. Nástup zaměstnanců od ÚP v Č.Budějovicích
  5. Žádost hasičů o finanční příspěvky na činnost
  6. Provozní záležitosti – různé
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
_______________________
 
 
SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2010
____________________________________________________
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
_________________________________________
 
Závěrečný účet byl zveřejněn ve vývěsných tabulích obce, po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek! Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2010.
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje celoroční hospodaření obce , schvaluje závěrečný účet obce Dražíč na rok 2010 s výhradou.
 
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
_________________________________________________________________________
 
Přezkoumávání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 20.10.2010 a 24.02.2011.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumávání paní Růžena Kaňková, Stanislav Poschl.
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumávání ( § 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)
 
Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2010 byla projednána a byla zveřejněna na internetu a ve vývěsných tabulích po dobu 15 dnů a je součástí závěrečného účtu obce Dražíč za rok 2010.
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Výše uvedené chyby budou napraveny 1) s okamžitou platností a 2) v průběhu roku.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje přijatá opatření k nápravě obou chyb!
 
Zprávu o plnění přijatých opatření zašle obec Dražíč ve stanovené lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ – JK, Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEKOPU SILNICE
_______________________________________________
 
Pan Tomáš Havlík žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o povolení překopu silnice z důvodu
napojení rodinného domu do místní kanalizace.
Překop silnice musí být proveden, co nejšetrněji a vše musí být poté uvedeno do původního stavu!
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
UZAVŘENÍ DOHODY S ÚP O VYTVOŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
_____________________________________________________________________
 
Obec Dražíč uzavřela dohodu s ÚP v Českých Budějovicích o vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a přijímá do pracovního poměru na dobu 6. měsíců p. Ladislava Kozibrátku a p. Františka Pilečka na zkrácený pracovní úvazek 30 hodin týdně s nástupem od 1. dubna 2011.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
_______________________
 
ŽÁDOST O SPONZORSKÝ DAR – PŘÍSPĚVEK NA MLADÉ HASIČE SDH CHRÁŠŤANY:
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč obdrželo žádost od SDH Chrášťany, pana Františka Vlažného, paní Miroslavy Machové – vedoucí mladých hasičů v Chrášťanech o sponzorský dar, který bude využit na činnost dětí – účast na soutěžích, doprava na soutěže, hasičský tábor, volnočasové aktivity a dále na vybavení a výstroj dětí.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek na mladé hasiče ve výši 12.000,-- Kč.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – SDH Dražíč
______________________________________________________
 
SDH Dražíč žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč., který bude použit na činnost SDH v roce 2011 / soutěže, uniformy, vybavení atd.
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč.
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
 
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – ostatním organizacím
__________________________________________________________
 
Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvky ve výši 2. - 3. tisíce Kč., pro Vesnický spolek Dražíč, Myslivecké sdružení Dražíč, ČSV Dražíč – Slabčice.
 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 43 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
_______________________
 
KANALIZACE – PŘÍPOJKY
__________________________________________
Zastupitelstvo obce Dražíč přislíbilo pomoc občanům při budování přípojek ke kanalizaci.
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
 
Usnesení č. 44 bylo schváleno.
 
 
DISKUSE:
___________
 
Poděkování pana starosty Vesnickému spolku Dražíč za akce, které připravil pro naše občany, dále poděkoval panu Františku Matouškovi za práci pro obec, při zhotovení boxů na plastové patle.
Také upozornil občany na úplnou uzavírku Dražíč – Bechyně ve dnech 8. - 10.04. 2011
a 6. - 9.05. 2011.
Provozní záležitosti, různé!
 
ZÁVĚR:
_________________
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
Zapsala: pí. Jana Bambasová
 
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Pros …..............................................
 
p. Jaromír Pták ….............................................
 
 
 
Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................