Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 31.05.2012

 

Obec Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč

 

Z Á P I S

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 31.05. 2012, od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražíči

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Dražíč ( dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19 .00 hodin p. Janem Záveským, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1 ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva ), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Karla Koláře a p. Jaromíra Ptáka. Zapisovatelem pí. Janu Bambasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč určuje ověřovateli zápisu p Karla Koláře a p. Jaromíra Ptáka, zapisovatelem pí: Janu Bambasovou

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 122 bylo schváleno

 

Schválení programu:

________________________

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

_______________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje následující program zasedání:

 

1.Zahájení

2. Informace pana starosty

3. Usnesení

4. Diskuse

5. Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 123 bylo schváleno

 

 

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

KUPNÍ SMLOUVA – p. Petr Velický

______________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje kupní smlouvu, jedná se o prodej části pozemku v obci Dražíč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 124 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

JMENOVÁNÍ ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

______________________________________________________________________

 

Členové hodnotící komise: p. Jaroslav Velek, p. Jaromír Pták

 

Náhradníci: pí. Alena Dědičová, p. Jaroslav Moule

 

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje výše uvedené členy a náhradníky hodnotící komise pro výběrové řízení, které se bude konat v pátek dne 15.06.2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 125 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MYSLIVCE – DĚTSKÝ DEN

___________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek na uspořádání Dětského dne, ve výši

2 000,00 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 126 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO HASIČE

________________________________________

 

SDH Dražíč žádá Zastupitelstvo obce Dražíč o finanční příspěvek ve výši 50.000,00 Kč., na financování nákladů spojených s činností SDH Dražíč. ( Opravy techniky, vybavení, soutěže atd. ).

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje příspěvek ve výši 50.000,00 Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 127 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MLADÉ HASIČE – při ZŠ v Chrášťanech

_________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,00 Kč., na činnost mladých hasičů při Základní škole v Chrášťanech.

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 128 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

_________________________

 

DRAŽÍČSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

______________________________________________________

 

Pozvánka pro všechny občany na sobotu 16. června 2012 , začátek v 10.00 hodin, místo konání Dražíč – parket pod hospodou.

 

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje konání Dražíčského festivalu dechových hudeb dne 16.06.2012.

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 129 bylo schváleno

 

DISKUSE:

______________________

 

Klubovna Dražíč – upozornění na dodržování pravidel stanovených obcí, udržování pořádku a čistoty nejen v objektu, ale i v okolí!

 

Pan Ladislav Kozibrátka poděkoval panu starostovi, za poskytnutí pracovních příležitostí uchazečům o zaměstnání z ÚP České Budějovice. Obec zaměstnává každoročně několik uchazečů o zaměstnání od ÚP. Tito lidé jsou pro obec velkým přínosem, neboť obec nemá žádného stálého zaměstnance. Sečení trávy, pomocné a úklidové práce, ale i práce zednické, ( p. Kozibrátka ) jsou jejich hlavní pracovní náplní a zastupitelstvo obce, jim za ně děkuje!

 

Zasedací místnost v budově OÚ musela být z důvodu velké vlhkosti zdí odvětrána a sanována. Dřevěné palubkové obložení muselo být rozebráno a dlaždice, které byly pod ním , odstraněny. Zdi se nechaly vyschnout a poté bylo vráceno zpět palubkové obložení.

Tyto práce prováděl p. L. Kozibrátka společně s panem starostou. Též velké poděkování za Vaši práci!

 

Provozní záležitosti, různé.

 

Pozvánka na Dražíčský festival dechových hudeb, který se bude konat dne 16.06. 2012 a na hasičskou soutěž dne 23.06.2012.

 

ZÁVĚR:

_________________

 

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

Zapsala: pí. Jana Bambasová

 

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

 

p. Jaromír Pták ….............................................

 

Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................