Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis ze dne 8.10.2010

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, konaného dne 08..10. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč
___________________________________________________________________________

Přítomni:
______________

Jaroslav Moule, Ing. Alena Šumpelová, Alena Dědičová, Václav Zunt, Karel Kolář,
Josef Pros, Jan Záveský

PROGRAM:
______________________

1. ZAHÁJENÍ
2. INFORMACE P. STAROSTY
3. USNESENÍ
4. DISKUSE
5. ZÁVĚR1. ZAHÁJENÍ
____________________________

Zasedání zahájila pí. Alena Šumpelová, přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelsva obce Dražíč a že je zastupitelstvo usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala paní Janu Bambasovou, ověřovateli zápisu pana Karla Koláře a pana Václava Zunta. Poté předala slovo p. starostovi, který pokračoval v dalším jednání.2. INFORMACE P. STAROSTY:
_______________________________________

ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ ÚP DRAŽÍČ
___________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč na svém řádném zasedání

I.Bere na vědomí, že k návrhu územního plánu nebyly uplatněny žádné připomínky ani
námitky

II. Schvaluje rozhodnutí o vydání územního plánu Dražíč formou opatření obecné
povahy ( ve znění dle příhohy tohoto usnesení )
o ukončení platnosti územního plánu obce Dražíč, včetně
všech jeho změn
III. Ukládá

Starostovi obce dle § 173 ods. 1. správního řádu ve vazbě na § 172 odst.2 správního řádu oznámit vydání územního plánu Dražíč veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.


Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


SCHVÁLENÍ KOUPĚ POZEMKU OD P. JOSEFA HÁJKA
_____________________________________________________________

Pan Josef Hájek nabídl obci prodej pozemku za cenu 10,00 Kč. za 1 m2 v k.ú. Dražíč

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje koupi pozemku od pana Josefa Hájka.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3.USNESENÍ č. 10/2010 ze dne 8.10.2010
___________________________________________________

Zastupitelstvo obce Dražíč schvaluje:

1.Rozhodnutí o vydání územního plánu Dražíč a o ukončení platnosti ÚP obce Dražíč včetně všech jeho změn.
2.Koupi pozemku od p. Josefa Hájka v k.ú. Dražíč.


4. DISKUSE
________________________

Informace ohledně voleb, provozní záležitosti, různé.
5. ZÁVĚR:
_______________________________

Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Zapsala: pí. Jana Bambasová

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Kolář …..............................................

p. Václav Zunt .................................................Za obec Dražíč: starosta p. Jaroslav Moule …................................................