Úřední deska

Pozvánka na Valnou Hromadu HS Dražíč

 

P O Z V Á N K A

 

 

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO DRAŽÍČ, zastoupené honebním starostou p. Jaroslavem Moulem,

svolává podle § 22 odst., 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

 

 

VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA DRAŽÍČ,

které se koná v sobotu 22. února 2014 v 14.00 hodin v sále kulturního domu obce Dražíč.

Program: 1. Zahájení

    1. Jmenování zapisovatele

    2. Zpráva starosty honebního společenstva

    3. Zpráva pokladníka honebního společenstva k finančnímu hospodaření HS

    4. Způsob využití nájmu

    5. Diskuze

    6. Usnesení

    7. Závěr

 

Poznámka:

 

Člen HS Dražíč může vydat k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě.

V případě rozporu v počtech ha u jednotlivých členů HS při registraci je nutné doložit vlastníkem

skutečný počet ha ( např,. platným LV ) Finanční hospodaření a použití čistého zisku bude k nahlédnutí 15 dnů před konáním valné hromady v kanceláři OÚ v Dražíči.

 

V Dražíči dne 03.02.2014

starosta HS Jaroslav MOULE v.r.

 

 

V případě spoluvlastnictví pozemků nebo společného jmění manželů musí být podle § 26., odst. 5 zákona o myslivosti sepsána písemná dohoda o určení společného zmocněnce, jinak nemůže spoluvlastník využít svého hlasovacího práva na valné hromadě.

 

DOHODA O URČENÍ SPOLEČNÉHO ZNOCNĚNCE

 

Spoluvlastníci ( všichni ) datum narození podíl podpis

 

..................................... …...................... ….. …..................... ….........................

 

 

Výše uvedení spoluvlastníci se dohodli na určení osoby, která bude vykonávat práva člena HS

 

Jméno a příjmení datum narození podpis

.............................. ….......................... ….........................

 

 

Pověřený zmocněnec toto pověření podle zákona o myslivosti přijímá podpis …................................

 

Vyvěšeno dne: 03.02.2014

Vyvěšeno v elektronické podobě: 03.02.2014