Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání

 

 
P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat dne 30.12. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč.
 
Veřejné zasedání se bude řídit tímto programen:
 
 1. Zahájení
 2. Informace p. starosty
  - Dotace
  - Vyhlášky
  - Rozpočet na rok 2011
  - Schválení žádostí o dotace na obnovu venkova
  - Schválení místního programu „ Obnovy venkova na rok 2011 – 2016 „
  - Schválení termínu provedení inventur
  - Rorpočtové opatření
  - Různé
 3. Usnesení
 4. Diskuse
 5. Závěr
 
 
Po skončení schůze bude pro zastupitele a členy komisí pohoštění k ukončení roku.
 
 
 
 
Za obec Dražíč
starosta
Jaroslav Moule
 
 
V Dražíči dne 27.12. 2010