Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání

 

 
P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat dne 24.02. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč.
 
Veřejné zasedání se bude řídit tímto programen:
 
 1. Zahájení
 2. Informace p. starosty
  - Lesní hospodářství, LHP, plat p. Hanuse
  - Smlouva o věcném břemeni
  - Žádost o snížení nájemného T – Mobile Czech Republik
  - Návrh ceny vodného - Čevak
  - Odpadové hospodářství, ceny plastových pytlů
 3. Usnesení
 4. Diskuse
 5. Závěr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za obec Dražíč
starosta
Jaroslav Moule
 
 
 
V Dražíči dne 18.02. 2011