Úřední deska

Usnesení č.10/2010 ze dne 8.10. 2010

USNESENÍ č. 10/2010 ze dne 8.10.2010

Zastupitelstva obce Dražíč

zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 8. 10. 2010 v budově Obecního úřadu Dražíč

I.bere na vědomí

že k návrhu územního plánu nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky,


II.schvaluje rozhodnutí

- o vydání územního plánu Dražíč formou opatření obecné povahy (ve znění dle přílohy tohoto usnesení) dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití
ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 S., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,

- o ukončení platnosti územního plánu obce Dražíč včetně všech jeho změn,

III.ukládá
- starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání územního plánu Dražíč veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle
§ 165 stavebního zákona.


Příloha: návrh územního plánu Dražíč včetně jeho odůvodnění
Václav Zunt Jaroslav Moule
místostarosta obce starosta obce