Úřední deska

Veřejná vyhláška - ÚP obce

Obec Dražíč
IČO: 00249637 Dražíč čp. 57, 375 01 Týn nad Vltavou tel.: 382 588 877

Zveřejněno dne: 8.10.2010

Sejmuto dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

kterou se dle ust. § 173 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Dražíč dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územne plánovací činnosti svým usnesením ze dne 8. 10. 2010 vydalo formou opatření obecné povahy

územní plán Dražíč.

Územní plán Dražíč je zpracován na celé správní území obce Dražíč.

Podle § 172 odst. 2 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu územního plánu Dražíč, není možno vyvěsit na úřední desce a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup celý jeho obsah, je územní plán Dražíč včetně jeho odůvodnění připraven k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na Obecním úřadu Dražíč. Část územního plánu Dražíč, kterou bude možno zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude připravena od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů k nahlédnutí také na webových stránkách obce Dražíč (www.drazic.cz).

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá územní plán Dražíč účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Dokladová dokumentace je uložena na Obecním úřadu Dražíč.

Vydaný územní plán je uložen na Obecním úřadu Dražíč a dále bude poskytnut Městskému úřadu Týn Nad Vltavou (jako stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování) a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj.

Poučení: Proti územnímu plánu Dražíč vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
……………………………
Jaroslav Moule
starosta obce