Úřední deska

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Dražíč
IČO: 00249637       Dražíč čp. 57, 375 01 Týn nad Vltavou      tel.: 382 588 877
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                    Zveřejněno dne: 08.12.2008
                                                                                   
 
                                                                                    Sejmuto dne:
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
      Obecní úřad Dražíč jako pořizovatel územního plánu Dražíč podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), oznamuje dle § 47 stavebního zákona veřejné projednávání
 
 
návrhu zadání územního plánu
 
Dražíč.
 
 
      Návrh zadání územního plánu Dražíč (dále též jen "návrh zadání") je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Dražíč po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Dražíč. Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách, mimo úřední hodiny doporučujeme po telefonické dohodě se starostou obce (382 588 877).
 
      Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Dražíč, do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje projednávání návrhu zadání, na úřední desce Obecního úřadu Dražíč.
     
     
      K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
 
 
 
 
 
                                                                                   …………………………….
                                                                                           Jaroslav Moule
                                                                                              starosta obce
 
 
Příloha: návrh zadání územního plánu Dražíč